You are here

Navyšuji plochy ošetřené fungicidem Elatus Era

Aktuality
10.05.2021
ing. Petr Vrabec

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta CZ

 

S panem Petrem Vrabcem se opět po roce potkáváme, aby se s námi i letos podělil o své zkušenosti. Pojďme si nejprve připomenout několik informací. Ing. Petr Vrabec, který je agronomem společnosti Agrodružstvo Vyšetice sídlící v Pravoníně, má v agronomii dlouholeté zkušenosti. Na této pozici pracuje již od roku 1992. Nejprve v ZD Pravonín a od roku 1998 v nově založeném Agrodružstvu Vyšetice, kde stál přímo u jeho zrodu a inicioval jeho založení.     

 

plodinova skladba

Zemědělské družstvo hospodaří v CHKO Blaník v nadmořské výšce 500 m n. m. v bramborářském výrobním typu.

Družstvo hospodaří celkem na 1702 ha půdy.

Z toho je 1441 orné půdy a 210 ha trvalých travních porostů, luk a pastvin.

Podnik se také zabývá živočišnou výrobou, proto je plodinová skladba vcelku pestrá: pšenice ozimá 563 ha, řepka ozimá 293 ha, kukuřice 207 ha, ozimý ječmen 117 ha, jarní ječmen 111 ha, jetel 150 ha.

Jak hodnotíte loňskou sezonu?

Vegetační sezona 2020 nám opět přinesla různá překvapení. Jaro bylo poměrně suché, vydatnější srážky se objevily až v květnu. Květen i červen byly srážkově výrazně nadnormální. Vlivem deštivého počasí došlo k prodloužení doby sklizně. Poměrně deštivé počasí pokračovalo v podstatě až do podzimu a způsobilo nám problémy také při setí ozimých řepek i ozimých obilnin, seli jsme až v pozdějších termínech, než je u nás zvykem.

Co se týká chorob, v roce 2020 jsem na časném jaře zaznamenal především slabší výskyty padlí. Později se objevily choroby rez pšeničná a braničnatky. Na konci vegetace byl nepřehlédnutelný zvýšený výskyt fuzarióz klasů.

U řepek jsme měli lokálně problém s výskytem dřepčíků.

 

Jaká je odrůdová skladba pěstovaných plodin a jaké technologie z portfolia Syngenty využíváte?

Samozřejmě se vracím k odrůdám, jež mám prověřené, ale rád si vyzkouším i odrůdy nové.

V ječmeni ozimém jsem vloni vyzkoušel hybridní odrůdu Baracooda, pěstoval jsem ji na 40 ha a byl jsem velmi spokojen jak se stavem porostu, tak s dosaženými výnosy.

 V řepce ozimé zastupují portfolio odrůd společnosti Syngenta odrůdy Aganos a Florida. Aganos jsem pěstoval na 66 ha, Floridu na 33 ha. U řepek využívám pro herbicidní ochranu porostů Brasan (1,5 l/ha) a Teridox (0,5 l/ha) na 100 % výměry ploch, z fungicidní ochrany používám v době kvetení Amistar Gold (1,0 l/ha), který jsem v uplynulé sezoně aplikoval na celou pěstební plochu řepek.

V kukuřici mám velmi dobré zkušenosti s odrůdou SY Kardona, kterou jsem měl v uplynulé sezoně na 100 ha. S výnosem, který přesáhl 400 q/ha jsem byl velmi spokojen. Tato odrůda vyniká velkými palicemi a zajištuje stabilní výnosy i v sušších podmínkách. Pro herbicidní ochranu rád používám Lumax, který jsem aplikoval na 170 ha. Ať už byl Lumax aplikován za běžných nebo i suchých podmínek, nikdy jsem nezaznamenal problém s regulací plevelů. 

 

Jaké fungicidní technologie používáte v obilninách?

Jsem zvyklý ošetřovat porosty obilnin v systému tří fungicidních ošetření. První aplikace provádím v období sloupkování (spiroxamine + prothioconazole + tebuconazole 0,8 l/ha nebo prothioconazole + spiroxamine + tebuconazole 0,7 l/ha, obvykle v tank mix kombinaci s regulátorem růstu na bázi trinexapac-ethylu 0,3 l/ha). Pro ochranu praporcového listu nejčastěji používám různé produkty s účinnou látkou SDHi – v letošním roce Elatus Era v dávce 0,9 l/ha anebo bixafen + prothioconazole + spiroxamin 0,9 l/ha, v menší míře pak produkty bez účinných látek na bázi SDHi (fenpropimorph + kresoxim- methyl + epoxiconazole). Vždy podle použitého fungicidu v T2 navazuji s firemní technologií na ochranu klasů, tedy Magnello nebo prothioconazole + tebuconazole, případně prochloraz + tebuconazole.

Herbicidy do obilnin obvykle aplikuji plošně na podzim (diflufenican + flufenacet + chlorsulfuron), v objemu postřikové kapaliny 300 litrů vody, v loňském roce však byla aplikace herbicidů z důvodu deštivého podzimu značně problematická.

ozimý ječmen Syngenta

Jaké máte zkušenosti s fungicidem Elatus Era, od kdy jej používáte a co vás k jeho používání přivedlo?

Elatus Era používám od roku 2018. Produkt mě zaujal při jeho uvádění na trh na konferencích 2018, byl jsem přímo nadšený prezentovanými výsledky a vlastnostmi a rozhodl jsem se jej vyzkoušet. V prvním roce  jsem jej aplikoval na 130 ha. Po svých zkušenostech plochy pozemků ošetřených Elatusem Era navyšuji, v sezoně 2020 jsem je aplikoval asi na 220 ha a v letošní sezoně se k němu určitě vrátím.

Co po zkušenostech s tímto produktem můžete čtenářům vzkázat?

Elatus Era mě přesvědčil o své kvalitě hned v roce 2018. Po aplikaci tohoto fungicidu jsou porosty zelenější, vitálnější, už na pouhý pohled vypadají mnohem lépe, a to napříč odrůdovým spektrem bez ohledu na citlivost a vnímavost odrůd k chorobám. V minulosti jsem velmi rád používal bixafen + prothioconazole + spiroxamin.  Na základě svých vlastních zkušeností a srovnání jsem si potvrdil, že Elatus Era je vynikající produkt s velmi vysokou kvalitou. To dokazují i výnosy posledních tří let, které nejen v sezoně 2020, ale i ve dvou předchozích, potvrdily benefity, jež jeho aplikace rostlinám přinášejí. První dva roky jsem si říkal, že v tom produktu opravdu něco je, ale po výnosovém zhodnocení letošní sezony jsem konstatoval, že nejlepší výnosy tři roky po sobě, to už není náhoda – Elatus Era skutečně umí.

Jaké benefity máte na mysli?

Především je to pozitivní vliv na stav porostů, který je viditelný už v průběhu vegetace. Bez ohledu na průběh počasí a podmínky jsou porosty zdravější, zelenější, vitálnější a odrůdy výnosnější. Průměrné výnosy byly ve srovnání s ostatními použitými fungicidy vyšší ve všech třech sezonách (2018–2020), navzdory rozdílnému průběhu počasí v každé z nich, a to i napříč pěstovanými odrůdami.

Navíc je velkým a nezanedbatelným přínosem snadná manipulace s produktem, rychlá a bezpečná příprava aplikační kapaliny. Obsluha stroje si velmi pochvaluje jeho formulaci – Elatus Era nezapáchá, což výrazně zvyšuje komfort práce s ním. Při plnění postřikovače nepění ani nezpůsobuje jiné problémy. Příprava postřikové kapaliny je tím pádem mnohem jednodušší a rychlejší, což urychluje i samotné provádění aplikací porostů. To oceňujeme především v letech, kdy jsou aplikace prováděny v časovém presu.

Pojďme se tedy spolu podívat na výnosové výsledky fungicidu Elatus Era:

Napříč pěstovanými odrůdami se aplikace fungicidu Elatus Era pozitivně projevila na výši výnosu. Převážná většina porostů reagovala na ošetření tímto fungicidem pozitivně.

Tab. Pozitivní vliv fungicidu Elatus Era na výnos v roce 2020

vliv fungicidu Elatus Eravliv fungicidu Elatus Era

Pozitivní vliv na výnos dokazují také výsledky z jedné lokality (Kněždolec) rozdělené do tří částí, kde veškerá agrotechnika a péče o pozemek byla shodná, části se lišily pouze zvoleným fungicidním řešením (výnosy 2019):

Graf 1: Pšenice ozimá Genius, lokalita Kněždolec rozdělená do tří honů podle fungicidní aplikace

pšenice ozimá ošetřená fungicidem Elatus Era

 

A na závěr jednoznačně pozitivní vliv zvolené fungicidní technologie pro ochranu praporcového listu. Průměrný výnos za poslední tři sezony byl významně navýšen (graf 1,2 a tabulka).

 

Graf 2: Průměrné navýšení výnosu (q/ha) při použití fungicidu Elatus Era ve srovnání s ostatními fungicidními technologiemi (výnosy 2018–2020):

Navýšení výnosu s Elatus Era

 

Určitě je na závěr našeho rozhovoru důležitá otázka, jaká agrotechnika zpracování půdy u vás převažuje a jakou máte k dispozici techniku?

Většinu pozemků zpracováváme bezorebně, využíváme hloubkové kypření a setí na jeden přejezd. Techniku stejně jako produkty pro ošetření používáme kvalitní. Máme postřikovače Horsch, sklízecí techniku Class lexiony, řezačky Jaguar a traktory John Deere, Fendt.

 

Na jakém principu funguje Elatus Era?

Podívejte se na video.

Elatus Era Syngenta