Cukrová řepa

cukrovka

Jen zdravý listový aparát cukrovky je předpokladem dosažení vysokého výnosu bulev a dobré technologické kvality cukrovky.

Cukrovka reaguje při vyšším tlaku listových chorob velmi citlivě, což se projeví jak snížením výnosu, tak zhoršením technologické kvality. Vyšší obsah K, Na alfa-aminodusíku se projeví snížením výtěžnosti cukru a zvýšením podílu melasy v technologickém procesu zpracování cukrovky v cukrovarech. Nejvážnější listovou chorobou cukrovky v podmínkách České republiky je cercospora (Cercospora beticola), která může snížit výnosy bulev až o 10–30 %. Další významnější chorobou cukrovky je padlí řepné (Erysiphe betae), které se nevyskytuje v našich podmínkách tak masově, jak je tomu u cercospory. To může zapříčinit snížení výnosu polarizačního cukru o 6–10 %. Další listové choroby jako jsou ramularia (Ramularia beticola), rez řepná (Urocystis betae) aj. se v našich geografických podmínkách tak výrazně negativně neprojevují. Při podcenění fungicidní ochrany může dojít k výrazné redukci listového aparátu, který může být v následném období retrovegetací nahrazen novými listy. Na jejich tvorbu je ovšem potřeba již uloženého cukru v bulvách, čímž dochází k výrazným ztrátám.

Předpokladem dobrého zdravotního stavu porostů cukrovek je dobře zvládnutá fungicidní ochrana, která by měla vycházet z pravidelného monitoringu honů cukrovek především od začátku měsíce července. Tlak listových chorob v praxi velmi silně kolísá v rámci jednotlivých pěstitelských ročníků, v roce 2012 byl tlak cercospory velmi silný, především na oslabených porostech například z důvodu sucha.

Správně načasovaná aplikace fungicidů, a to především při časné infekci, je rozhodující pro dosažení vysokého výnosu. Ta může chránit rostliny cukrovky dle typu použitého fungicidu po dobu 3–4 týdnů. Příliš pozdní aplikace fungicidů již nemůže v dalším období výrazně tlumit rozvoj listových chorob. Značný vliv má i správný výběr odrůd z pohledu typu tolerance na listové choroby. Použití tolerantních odrůd v praxi dává pěstiteli větší časovou flexibilitu a jistotu v technologii fungicidního ošetření. Odrůdy cukrovky firmy Syngenta mají v převážné míře velmi dobrou toleranci na listové choroby, což u nich často umožňuje při správném termínu prvého fungicidního ošetření ušetřit i jednu další aplikaci fungicidů.

schema_cukrova_repa_2024_cz.jpg