Podmínky užívání webových stránek

Společnost Syngenta Crop Protection AG, se sídlem Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švýcarská konfederace (dále též „Syngenta“), provozuje webové stránky www.syngenta.cz (dále též „Stránky“) s cílem poskytovat všeobecné informace o společnosti Syngenta a s ní propojených osobách a jejích produktech a službách. Tyto Stránky můžete používat pouze v souladu s těmito podmínkami.

Souhlas s podmínkami 

Věnujte prosím několik minut důkladnému přečtení dále uvedených podmínek. Přístupem na tyto Stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete tyto podmínky užívání webu (dále též „Podmínky užívání webu“ či „Podmínky“) dodržovat a budete jimi vázán/a. Pokud s dodržováním Podmínek a s tím, že jimi budete vázán/a, nesouhlasíte, nesmíte na tyto Stránky přistupovat, používat je ani z nich stahovat žádné materiály. 

Tyto Podmínky podléhají změnám

Společnost Syngenta si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv aktualizovat nebo měnit bez předchozího oznámení. Společnost Syngenta tak bude činit zveřejněním aktualizované nebo změněné verze Podmínek na těchto Stránkách. Použití Stránek následující po takové změně znamená Váš souhlas s tím, že budete dodržovat a budete vázán/a aktualizovanými Podmínkami. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste znění Podmínek při každém užití těchto Stránek zkontroloval/a.

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Syngenta klade důraz na respektování soukromí uživatelů těchto Stránek. Prohlášení o ochraně soukromí umístěné na této webové stránce popisuje současnou politiku a praxi ve vztahu k osobním údajům shromažďovaným společností Syngenta prostřednictvím těchto Stránek.

Prohlášení o ochraně soukromí tvoří součást těchto Podmínek. Věnujte proto, prosím, několik minut svého času seznámení se s tímto prohlášením.

Aktualizace údajů

Vy či Vaše společnost jste povinni bezodkladně vyrozumět společnost Syngenta, pokud se změní jakýkoliv Vámi poskytnutý údaj, který jste předali společnosti Syngenta (dále jen „Předaný údaj“), nebo pokud se Vy či Vaše společnost dozvíte, že Předaný údaj je nepřesný či neúplný.

Bez ohledu na Vaši povinnost či povinnost Vaší společnosti předat společnosti Syngenta aktualizované údaje, je společnost Syngenta oprávněna se spolehnout na Vámi či Vaší společností již dříve zadané Předané údaje, a to až do okamžiku, kdy dojde k jejich aktualizaci z Vaší strany či ze strany Vaší společnosti. Vy i Vaše společnost tímto projevujete souhlas, že společnost Syngenta je oprávněna zasílat Vám informace týkající se Podmínek užívání webu nebo těchto Stránek prostřednictvím e-mailové korespondence, a to na Vámi či Vaší společností naposledy poskytnutou e-mailovou adresu.

Ve vztahu mezi Vámi, Vaší společností a společností Syngenta má výhradně společnost Syngenta výlučná práva, nároky a zájmy k těmto Stránkám, zahrnující zejména design, vlastnosti, funkcionalitu, navigaci, obsah a dojem (tzv. look and feel) těchto Stránek, a veškerá data shromážděná těmito Stránkami, zahrnující zejména práva duševního vlastnictví s nimi související, jako jsou autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství a know-how.

Právo změnit Stránky

Společnost Syngenta si vyhrazuje právo změnit obsah a funkcionalitu těchto Stránek jakýmkoliv způsobem či omezit přístup k těmto Stránkám či dočasně nebo trvale uzavřít tyto Stránky, a to vše kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího oznámení, přičemž společnost Syngenta není odpovědná žádným způsobem za jakékoliv z toho vyplývající možné následky způsobené Vám či Vaší společnosti.
 

Sdělení o autorských právech a nevýhradní omezená licence

Vše, co na těchto Stránkách můžete vidět a slyšet (dále též „Obsah“), včetně například veškerého textu, fotografií, ilustrací, grafiky, audio klipů, video klipů a audiovizuálních klipů, je chráněno autorskými právy.

Ke zmíněnému Obsahu se Vám uděluje nevýhradní licence, která ovšem podléhá následujícím omezením:

Můžete stahovat, ukládat, tisknout, kopírovat a sdílet Obsah těchto Stránek, pokud:

  1. budete Obsah využívat pro nekomerční účely nebo pro rozšiřování Vašich obchodních vztahů se společností Syngenta;
  2. nebudete žádnou část Obsahu publikovat ani vystavovat na žádných jiných stránkách na internetu či v rámci jakýchkoliv jiných médií v obdobném kontextu, jako je prezentován na těchto Stránkách;
  3. majetková práva k Obsahu budete přiznávat společnosti Syngenta;
  4. nebudete Obsah žádným způsobem upravovat či měnit nebo nebudete mazat či upravovat žádné sdělení o autorských právech či ochranných známkách či sdělení o důvěrnosti.

S výjimkou případů, které jsou výslovně uvedené výše, nesmíte Obsah ani žádnou jeho část kopírovat, stahovat, tisknout, publikovat, zobrazovat, provádět, šířit, přenášet, předávat, překládat, upravovat, doplňovat, aktualizovat, kompilovat, zkracovat, umísťovat do framsetu, kopírovat či přenášet naše inline styly či deep linky ve vztahu k jiným veřejně dostupným stránkám či jakýmkoliv jiným způsobem přetvářet či upravovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Syngenta.

S výjimkou případů, které jsou výslovně uvedené výše, na Vás při stahování Obsahu z těchto Stránek nepřechází žádné právo, nárok ani zájem na staženém Obsahu. S výjimkou omezené, nevýhradní licence, která se výslovně uděluje výše, nelze nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách a na těchto Stránkách, vykládat jako udělení licence nebo jiného práva ve vztahu k jakýmkoliv autorským právům, ochranným známkám, patentům nebo jiným právům z duševního vlastnictví společnosti Syngenta nebo třetí strany.

Sdělení o ochranných známkách

Veškeré ochranné známky označující výrobky nebo služby a loga, která se na těchto Stránkách zobrazují (dále též „Ochranná známka/známky“), jsou registrovanými a všeobecně známými Ochrannými známkami společnosti Syngenta či jejích propojených osob nebo třetích stran, které své Ochranné známky poskytují společnosti Syngenta nebo s ní propojeným osobám na základě licence.

S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách nesmíte žádnou Ochrannou známku reprodukovat, zobrazovat ani jinak používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Syngenta.

Nevyžádané nápady

Společnost Syngenta vítá Vaše komentáře a zpětnou vazbu ohledně těchto Stránek. Veškeré informace a materiály, které společnosti Syngenta prostřednictvím těchto Stránek poskytnete, například jakékoliv komentáře, zpětnou vazbu, nápady, dotazy, návrhy, data nebo podobné materiály, se nepovažují za důvěrné a chráněné právem duševního vlastnictví či jiným Vaším majetkovým právem. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nám nezasílal/a žádné informace či materiály, které si nepřejete nám poskytnout bezplatně k dalšímu užití, včetně mimo jiné veškerých důvěrných informací a jakýchkoliv originálních tvůrčích materiálů.

V případě, že společnosti Syngenta předáte informace nebo materiály prostřednictvím těchto Stránek, poskytujete společnosti Syngenta bezplatně a geograficky neomezenou nevýhradní licenci k těmto informacím nebo materiálům. Společnost Syngenta je oprávněna použít takto získané informace nebo materiály pro jakýkoliv účel, zahrnující zejména vývoj, výrobu a marketing produktů, a to bez jakéhokoliv omezení a povinnosti poskytnout Vám jakoukoliv kompenzaci. 

Společnost Syngenta však nepoužije žádné informace nebo materiály poskytnuté jí prostřednictvím těchto Stránek, pokud by tím porušila platné právní předpisy na ochranu soukromí. Společnost Syngenta zejména neposkytne Vaše jméno ani jinak nezveřejní skutečnost, že informace nebo materiály byly poskytnuty Vámi, pokud (a) nezíská Váš souhlas s použitím Vašeho jména; nebo (b) Vás předem neupozorní, že informace nebo materiály, které poskytnete prostřednictvím vybraných částí Stránek budou zveřejněny či jinak použity s uvedením Vašeho jména; nebo (c) tato povinnost nevyplývá z právních předpisů.

Odpovídáte za sdělení, která prostřednictvím těchto Stránek předáte, včetně, mimo jiné, za jejich pravdivost a přesnost.

Upozorňujeme, že Vaše podání učiněná přes Stránky (např. prostřednictvím našeho kontaktního formuláře) nemají ve vztahu ke společnosti Syngenta právní důsledky. Proto je nutno zasílat faktury, upomínky a podobné dokumenty výhradně na adresy uvedené v příslušné smlouvě.

Informace třetích stran

Některé informace, články a jiné materiály, které jsou prostřednictvím těchto Stránek k dispozici, poskytují společnosti Syngenta třetí strany. Vždy, je-li to prakticky proveditelné, je označen zdroj materiálů třetích stran. Materiály třetích stran se poskytují pouze pro Vaše potřeby a pohodlí. Společnost Syngenta nezaručuje ani neprohlašuje, že jsou tyto materiály aktuální, přesné, úplné či spolehlivé. Společnost Syngenta nepřebírá odpovědnost za jakýkoliv způsob použití informací třetích stran. 

Odkazy na jiné webové stránky společností Syngenta

Tyto Stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky spravované společností Syngenta či s ní propojenými osobami. Jiné webové stránky jsou samostatnými webovými stránkami odlišnými od těchto Stránek (dále též „Jiné webové stránky“). Tyto jsou provozovány pro různé účely. Na Jiných webových stránkách jsou proto vyvěšeny specifické podmínky užívání těchto stránek a jejich vlastní prohlášení o ochraně soukromí. Pokud navštívíte přes odkazy na těchto Stránkách Jiné webové stránky, věnujte prosím krátký čas pročtení podmínek jejich užití a prohlášení o ochraně soukromí, které je na Jiných webových stránkách vyvěšené.

Odkazy na ostatní webové stránky

Tato Stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky, jejichž provozovatelem není společnost Syngenta. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány pouze pro Vaši informaci a pohodlí a nevyplývá z nich souhlas s obsahem materiálů na takových webových stránkách třetích stran, ani žádné spojení s jejich provozovateli. Společnost Syngenta nemá obsah těchto webových stránek pod kontrolou a nenese tak odpovědnost za jejich obsah. Přistupování na tyto webové stránky a jejich používání je pouze na Vaše riziko.

Informace o produktech
Veškeré informace uvedené na této Stránce nebo informace, na které se zde odkazuje, jsou vhodné pouze jako úvodní informace o společnosti Syngenta a jejích produktech a službách. Máte-li ohledně našich produktů a služeb zájem o konkrétní radu a pokyny, kontaktujte prosím přímo společnost Syngenta. Osoby, které zamýšlejí použít přípravky na ochranu rostlin nebo osivo, si musejí přečíst a dodržovat pokyny uvedené na etiketě příslušného přípravku, který se dodává s konkrétním produktem, a dále dodržovat všechny platné právní a jiné předpisy týkající se používání daného produktu. Před použitím kteréhokoliv z produktů pro ochranu rostlin se ujistěte, zda je tento produkt ve Vašem státě zaregistrován pro použití.

Globální dostupnost
Vzhledem k tomu, že různé státy na celém světě mají různé právní předpisy a regulatorní požadavky, jsou některé produkty dostupné pouze v některých státech a v jiných nikoliv. Na těchto Stránkách mohou být uvedeny odkazy nebo křížové odkazy na produkty, programy a služby společnosti Syngenta, které nemusejí být ve Vašem státě dostupné nebo zavedené. Z takových odkazů nevyplývá, že společnost Syngenta hodlá dané produkty, programy či služby ve Vašem státě zavést. Máte-li otázky k tomu, které produkty, programy a služby mohou být pro Vás dostupné, obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti Syngenta nebo kontaktujte společnost Syngenta.

Kontaktujte nás

Některé webové stránky společnosti Syngenta umožňují uživatelům takových stránek zasílat související dotazy našim odborníkům, kteří jsou k dispozici online. Tato služba je zajišťována z důvodu Vašeho zájmu a pohodlí. Použitelnost naší odpovědi na Vaši otázku závisí na úplnosti a přesnosti poskytnutých informací a dalších faktorech mimo naši kontrolu, jako je počasí. Za zhodnocení přínosu a použitelnosti poskytnuté odpovědi jste výhradně odpovědní Vy a Vaše společnost.

Předtím, než nám zašlete jakékoliv informace, seznamte se prosím s částí těchto Podmínek týkající se podání vůči naší společnosti.

Nejedná se o nabídku či pobídku k investování

Informace na těchto Stránkách nepředstavují a nelze je považovat za nabídku či pobídku k investování či jiné transakci s akciemi či jinými cennými papíry společnosti Syngenta. Společnost Syngenta rovněž takovou nabídku ani pobídku nečiní ani nežádá. Ceny cenných papírů a příjem z nich plynoucí mohou kdykoliv růst či klesat a případné investory je třeba upozornit, že dobré výnosy v minulosti nemusejí nezbytně naznačovat úspěšnost budoucích výnosů. Potenciální investoři by před jakýmkoliv investičním rozhodnutím měli vyhledat nezávislé finanční poradenství.

Výhledová prohlášení
Naše Stránky mohou obsahovat výhledová prohlášení – například prohlášení, která se netýkají historických skutečností, včetně prohlášení o našich přesvědčeních a očekáváních. Tato prohlášení mohou být rozpoznána pomocí použitých výrazů, jako jsou zejména, nikoliv však výlučně, slova „očekávat“, „potenciální“, „plány“, „vyhlídky“, „odhady“, „s cílem“, „postupující dle plánu“, využití podmiňovacího způsobu prostřednictvím slov „by/bychom“, využití budoucího času a podobných termínů, a vycházejí z aktuálních plánů, odhadů a projekcí, vzhledem k nimž nenese společnost Syngenta v žádném směru odpovědnost a na které byste Vy ani Vaše společnost neměli nepřiměřeně spoléhat. Součástí těchto prohlášení jsou neodmyslitelná rizika a nejistoty, přičemž řada z nich není pod kontrolou společnosti Syngenta. Výhledová prohlášení jsou aktuální pouze v okamžiku, kdy byla učiněna, a společnost Syngenta se nezavazuje žádná z těchto prohlášení aktualizovat ve světle nových informací nebo budoucích událostí.

Odmítnutí záruk
Tyto Stránky jsou poskytovány na principu „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou dostupné“, bez prohlášení a záruk jakéhokoliv druhu. Společnost Syngenta a s ní propojené osoby a jejich příslušní poskytovatelé služeb a licencí v nejvyšší možné míře podle platných právních předpisů odmítají veškeré záruky, výslovné, předpokládané, zákonné či jiné. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, společnost Syngenta a s ní propojené osoby a jejich příslušní poskytovatelé služeb a licencí tímto odmítají (a) veškeré záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, existence právního nároku a absence porušení práv ve vztahu k těmto Stránkám a jejich obsahu a jakýmkoliv produktům či službám popisovaným či dostupným prostřednictvím Stránek; (b) záruky vztahující se ke zpožděním, přerušením, chybám či výpadkům ve fungování Stránek nebo jakékoliv jejich části; (c) záruky vztahující se k přenosu či dodání těchto Stránek nebo jejich dostupnosti v určitém čase nebo na určitém místě; (d) záruky vztahující se k bezpečnosti těchto Stránek nebo k tomu, že jejich obsah neobsahuje viry, červy či jiný kód, který může vykazovat kontaminující nebo destruktivní vlastnosti; (e) záruky vztahující se k použití, platnosti, přesnosti, aktuálnosti, úplnosti, vhodnosti, spolehlivosti nebo výsledkům použití těchto Stránek, zahrnující jakýkoliv Obsah, včetně označení produktů a produktů nebo služeb dostupných přes tyto Stránky; a (f) záruk vztahujících se k webovým stránkám, na něž tyto Stránky odkazují. 
Právní předpisy v některých zemích neumožňují odmítnutí určitých záruk či omezení doby, po kterou implicitní záruka trvá; z uvedeného důvodu se některá z předchozích omezení nemusejí uplatnit ve vztahu k Vám či Vaší společnosti. 

Omezení odpovědnosti
Použití těchto Stránek Vámi či Vaší společností, jejich Obsahu včetně označení produktů a jakýchkoliv produktů, programů nebo služeb dostupných přes tyto Stránky je uskutečňováno pouze na riziko Vaše či Vaší společnosti. Společnost Syngenta a s ní propojené osoby či jejich poskytovatelé služeb či licencí, včetně jejich příslušných ředitelů, funkcionářů, zaměstnanců a zmocněnců, nenesou za žádných okolností odpovědnost za jakoukoliv újmu či škodu vyplývající z nebo související s přístupem, používáním nebo nemožností používat tyto Stránky, jejich Obsah včetně označení produktů a jakýchkoliv produktů, programů nebo služeb dostupných přes tyto Stránky, a to z Vaší strany nebo ze strany Vaší společnosti, nebo v důsledku spolehnutí se na jakékoliv informace poskytované na těchto Stránkách z Vaší strany či ze strany Vaší společnosti. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, nenese společnost Syngenta a s ní propojené osoby a jejich poskytovatelé služeb a licencí žádným způsobem odpovědnost za možné chyby nebo opomenutí v Obsahu těchto Stránek; to platí zejména pro veškeré informace o produktech, programech a službách poskytovaných společností Syngenta či s ní propojenými osobami. Toto je souhrnné omezení odpovědnosti, které se vztahuje na všechny ztráty a škody jakéhokoliv druhu, přímé či nepřímé, obecné, zvláštní, náhodné, následné, plnící represivní funkci či jiné, zahrnující, nikoliv však výlučně, přerušení provozu podniku, ztrátu či poškození dat či dobrého jména a ušlých výnosů či zisků. 

Toto omezení odpovědnosti platí v rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, bez ohledu na to, zda údajná odpovědnost vychází ze smlouvy, z nedbalosti, civilního deliktu, zda se jedná o objektivní odpovědnost nebo zakládá-li se na čemkoliv jiném nebo dokonce v případě, že byl pověřený zástupce společnosti Syngenta či s ní propojených osob informován o možnosti vzniku takových škod, a to bez ohledu na účinnost ostatních prostředků k nápravě.

Vy i Vaše společnost berete na vědomí a souhlasíte, že by Vám a Vaší společnosti nemohla společnost Syngenta bezplatně tyto Stránky zpřístupnit v případě, že by její odpovědnost nebyla omezena shora uvedeným způsobem.

Pokud některé z uvedených omezení odpovědnosti bude z jakéhokoliv důvodu shledáno neplatným či nevynutitelným, uplatní se v případě odpovědnosti společnosti Syngenta a s ní propojených osob a jejich poskytovatelů služeb a licencí úhrnná odpovědnost do výše nepřesahující jedno sto ($100.00) amerických dolarů nebo této částce odpovídající ekvivalent v korunách českých. 

Právní předpisy v některých zemích neumožňují limitaci náhrady určitých druhů škod; z uvedeného důvodu se některá z předchozích omezení odpovědnosti nemusejí uplatnit ve vztahu k Vám či Vaší společnosti a Vy nebo Vaše společnost tak můžete mít v této souvislosti dodatečná práva.  

Tyto Podmínky užívání webu se řídí českým právem . Pro případné spory související s těmito Podmínkami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Vzdání se práva 

Okolnost, že nebudeme vyžadovat plnění jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek nebo vykonávat jakákoliv práva v nich upravená, nemůže být vykládána jako vzdání se takového ujednání či práva. Veškerá vzdání se práva musí být učiněna písemně a podepsána stranou, která jimi bude zavázána. Ledaže je v písemném vzdání se práva výslovně uvedeno jinak, vzdání se práva ze strany společnosti Syngenta v případě jakéhokoliv porušení práva vyplývajícího z těchto Podmínek nelze považovat za vzdání se práva pro případ pokračujícího či následného porušení příslušného ujednání těchto Podmínek či vzdání se jakéhokoliv práva plynoucího z příslušného ujednání či vzdání se jakéhokoliv práva vyplývajícího z těchto Podmínek.

Oddělitelnost
V případě, že by jakékoliv ustanovení těchto Podmínek bylo shledáno příslušným soudem v rozporu s právními předpisy, toto ustanovení bude změněno a vykládáno tak, aby co nejlépe vystihovalo účel původního ustanovení v co nejširším rozsahu dovoleném právem, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstávají platná a účinná.

Úplnost ujednání

Tyto Podmínky užívání webu představují úplnou dohodu mezi Vámi a Vaší společností a společností Syngenta o přístupu k těmto Stránkám a o jejich užívání. Tyto Podmínky lze měnit pouze v případech výslovně v nich upravených.

Datum revize
Tyto Podmínky byly naposledy změněny 31. července 2018.