Řepka

repka

Česka republika patři mezi pět největšich pěstitelů řepky v Evropě. Řepka je důležitým přerušovačem obilních sledů a vynikající předplodinou. Snižuje spotřebu hnojiv a zvyšuje úrodnost půdy. Je první plodinou, přinášející finanční příjem do podniku a stává se důležitou exportní komoditou.

Základem vysokého výnosu je včas a správně zasetý porost, jehož osivo je namořeno proti škůdcům a chorobám, dále včasná ochrana proti dvouděložním a jednoděložním plevelům (vydrol obilnin), aplikace růstových regulátorů k zajištění bezpečného přezimováni a použití vhodných insekticidů a fungicidů.

Řepka jako plodina prožívá v současnosti opět obrovský vzestup.

schema_repka_2024_cz.jpg