Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod.

Stránky www.syngenta.cz vlastní a provozuje společnost Syngenta Czech s.r.o., se sídlem Bucharova 1314/8 Praha 5, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8308, IČO 451 46 365 (dále jen „Syngenta“), jako správce údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité. Společnost Syngenta proto vypracovala toto prohlášení o ochraně soukromí (dále jen „Prohlášení“ nebo „Prohlášení o soukromí“), ve kterém Vás informuje, jak shromažďuje, uchovává, používá a zpracovává osobní údaje a informace, které nám poskytnete prostřednictvím této webové stránky.

Datum účinnosti. Toto Prohlášení nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2021.

Rozsah úpravy.

Toto Prohlášení se týká naší politiky ochrany osobních údajů a informací shromážděných prostřednictvím těchto stránek. Osobním údajem je jakákoliv informace, která Vás identifikuje, ať již sama o sobě či v kombinaci s ostatními informacemi, které máme k dispozici. Osobním údajem může např. být Vaše jméno, poštovní či e-mailová adresa, daňové identifikační číslo a další informace, které nám poskytnete používáním těchto stránek, při tvorbě účtu nebo osobního profilu.

Váš souhlas.

Používáním těchto stránek souhlasíte s postupy popsanými v tomto Prohlášení (včetně Pravidel cookies/Cookie policy dostupných na těchto stránkách). Pokud nesouhlasíte s podmínkami uvedenými v Prohlášení nebo Pravidlech cookies, tyto webové stránky prosím nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo Prohlášení nebo Pravidla cookies kdykoliv změnit. Veškeré změny budou zveřejněny v Prohlášení nebo v Pravidlech cookies a podstatné změny budou uplatňovány pouze na jednání učiněná a informace shromážděné ode dne účinnosti příslušné změny. Doporučujeme pravidelně kontrolovat aktuální znění Prohlášení a Pravidel cookies, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s jejich případnými změnami a s tím, jak mohou být použity Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím našich stránek?

Osobním údajem je jakákoliv informace, která nám umožní Vás přímo či jejím prostřednictvím identifikovat. Osobní údaje jsou vyžadovány, když si objednáváte službu, zřizujete účet a posíláte nám zpětnou vazbu. V této souvislosti můžeme požadovat například Vaše jméno, adresu (pro účely fakturace i registrace), e-mailovou adresu, specifikaci produktu, další platební údaje. Tyto údaje mohou být uloženy v našich kontaktech a podpůrných databázích z důvodu realizovaných obchodů, probíhajících obchodů či z důvodů marketingových, pokud se budeme domnívat, že máte zájem o materiály týkající se našich podnikatelských aktivit, produktů, programů a služeb. Osobní údaje používáme k lepšímu porozumění našim zákazníkům a trhům, ke zlepšování našich služeb a těchto stránek a k cílenému marketingu našich produktů a služeb.

Za údaje nevztahující se k určité či určitelné osobě považujeme údaje, které jsou pouze statistické povahy, samy o sobě neumožňují identifikovat konkrétní subjekt a závisí na Vaší návštěvnosti stránek. Tyto údaje mohou zahrnovat např. informaci o Vaší doméně, z níž přistupujete na internet, den a čas Vaší návštěvy těchto stránek a internetovou adresu webových stránek, z nichž jste se přímo dostali na tyto stránky. Uvedené informace jsou shromažďovány v souhrnné formě s cílem zlepšit tyto stránky a učinit je pro uživatele více atraktivní.

Zvláštní ujednání o užívání určité funkcionality či heslem chráněných oblastí těchto stránek.

Tyto stránky mohou obsahovat zvláštní funkcionality či heslem chráněné oblasti. Chcete-li využívat zvláštní funkcionalitu či heslem chráněnou oblast, můžete být požádáni o udělení souhlasu se zvláštními podmínkami používání této funkcionality či heslem chráněné oblasti. V takovém případě budete vyzváni k udělení výslovného souhlasu např. zaškrtnutím políčka či kliknutím na tlačítko „souhlasím“, čímž uzavřete tzv. „click-through smlouvu“. V případě, že ujednání click-through smlouvy se odchylují od tohoto Prohlášení, mají tato ujednání přednost před tímto Prohlášením, pouze však ve vztahu k záležitostem upraveným v click-through smlouvě.

Cookies a podobné technologie.

Ke shromažďování informací a podpoře vybraných funkcí našich webových stránek používáme soubory cookie a další webové technologie. Další informace naleznete v našich Pravidlech cookies, kde můžete spravovat své souhlasy se soubory cookie : https://www.syngenta.cz/pravidla-cookies

Cookies a další technologie používáme, abychom mohli:

 • analyzovat a zlepšovat efektivitu našich reklamních kampaní;
 • podporovat a vylepšovat nastavení a funkčnost našich webových stránek – například, abychom Vám ušetřili problémy s opětovným zadáním informací, které jsou již v naší databázi, nebo abychom Vám přednostně nabídli nastavení, které jste vytvořili při předchozích návštěvách našich stránek;
 • vytvořit Vaší osobní historii používání těchto stránek.

Obecně platí, že informace shromažďované pomocí těchto webových technologií Vás neidentifikují.

Nicméně, pokud jste si vytvořili uživatelský účet, například přihlášením se ke vstupu do webového prostoru chráněného heslem na některé z našich stránek, můžeme propojit informace, které shromažďujeme prostřednictvím webových technologií, s dalšími informacemi, které Vás již identifikují. 

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookies, můžete nastavit prohlížeč, aby odmítl soubory cookies nebo Vás upozorňoval, když je soubor cookie umístěn na Vašem počítači. Soubory cookies můžete také smazat, jakmile opustíte naše webové stránky. Přestože při návštěvě našich stránek není vyžadováno, abyste přijímali soubory cookies, nastavíte-li Váš prohlížeč tak, aby cookies odmítl, nebudete moci yyužívat všechny funkce našich stránek. Další podrobnosti naleznete v Pravidlech cookies zveřejněných na těchto stránkách.

Právním základem pro zpracování související s nezbytnými soubory cookie je náš oprávněný zájem na provozování našich webových stránek (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Právním základem pro zpracování související s ostatními (nikoliv nezbytnými) soubory cookie (preferenční, statistické cookie, marketingové) je váš souhlas (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

K čemu společnost Syngenta používá Vaše osobní údaje?

Osobní údaje získané prostřednictvím těchto stránek používáme:

 •          k realizaci objednávek produktů a poskytování informací a služeb, které si od nás vyžádáte,                            
 •          k zajištění bezpečnosti a k ochraně před úvěrovými a jinými podvody či plnění ostatních právních povinností,
 •          pod podmínkou Vašeho souhlasu k poskytování speciálních nabídek a dalších informací, o kterých se domníváme, že Vás budou zajímat,
 •          na základě našeho oprávněného zájmu:
 •          k poskytování lepších služeb našim zákazníkům;
 •          k vytvoření Vaší osobní historie používání těchto stránek;
 •          k zobrazení personalizované reklamy při návštěvě našich stránek;
 •          abychom Vás mohli kontaktovat s informací či výzvou týkající se Vašeho užívání těchto stránek;
 •          k nabídce účasti v průzkumech a k zasílání zpětných vazeb;
 •          k lepšímu porozumění Vašim potřebám a zájmům;
 •          ke zlepšování obsahu, funkčnosti a uživatelského komfortu těchto stránek;
 •          ke zlepšování našich produktů a služeb;
 •          ke zlepšování marketingu našich produktů a dalších propagačních akcí;
 •          a pro jakýkoliv další účel stanovený ve zvláštním poučení o zpracovávání osobních údajů či v dohodě sjednané mezi společností Syngenta a Vámi.

Komu společnost Syngenta předává Vaše osobní údaje?

Poskytovatelé služeb. Osobní údaje předáváme společnostem a organizacím, prostřednictvím kterých Vám poskytujeme služby, např. společnostem, které pro nás zajišťují podpůrné služby (jako např. služby zpracování platebních karet, ukládání dat a webhostingu), nebo které nám pomáhají nabízet naše produkty a služby (jako jsou např. marketingové společnosti, které naším jménem rozesílají e-mailová obchodní sdělení). Tyto třetí strany jsou na základě smlouvy povinny používat osobní údaje, které jim předáváme, pouze za účelem poskytování služeb v našem zastoupení, a jsou povinny přijmout přiměřená opatření na ochranu důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů.

V rámci skupiny Syngenta. Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, můžeme předávat jiným propojeným osobám se společností Syngenta pro účely marketingu souvisejících produktů a služeb a pro další účely. Pokud nechcete, abychom předávali Vaše osobní údaje propojeným osobám se společností Syngenta, můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas zasláním e-mailu nebo písemné žádosti našemu Manažerovi pro ochranu osobních údajů – viz kontaktní údaje na této stránce.

Obchodní převody. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnosti, která získá akcie nebo aktiva společnosti Syngenta či některé s ní propojených osob, například jako výsledek prodeje, sloučení, reorganizace nebo likvidace. Pokud dojde k takovému převodu, bude zpracování Vašich osobních údajů nabývající společností nadále podléhat zásadám dle tohoto Prohlášení a Vašim volbám ohledně soukromí, které jste nám předtím sdělili.

Dodržování právních předpisů a ochrana našich práv a práv ostatních. Osobní údaje můžeme zpřístupnit v případě, že se v dobré víře domníváme, že zpřístupnění je potřebné k dodržení právních předpisů, soudního příkazu nebo jiné výzvy státního orgánu. Osobní údaje jsme také oprávněni zpřístupnit z důvodu prevence trestné    činnosti, jako je podvod nebo krádež identity, či jejího vyšetřování; nebo abychom prosazovali nebo uplatňovali naše podmínky používání webových stránek nebo jiných smluv; nebo abychom chránili naše práva nebo majetek anebo práva, majetek nebo bezpečnost našich uživatelů či třetích osob.

Souhrnné informace. Můžeme sdílet souhrnné demografické informace či výsledky průzkumů s třetími osobami, v tomto případě se však jedná o informace anonymizované, které neumožňují Vaši identifikaci. Souhrnné informace, které sdílíme, jsou získávány prostřednictvím cookies a podobných sledovacích technologií, jak je blíže    vysvětleno v oddíle nazvaném „Cookies a podobné technologie“ 

Jak je uvedeno ve zvláštním poučení o zpracování osobních údajů. Syngenta si vyhrazuje právo zpřístupnit Vaše osobní údaje, jak je blíže specifikováno ve zvláštním poučení o zpracování osobních údajů, které je zveřejněné na těchto webových stránkách, nebo na webovém rozhraní, kde jste Vaše údaje poskytli. Takovým                  poskytnutím osobních údajů budete souhlasit s nakládáním s Vašimi osobními údaji způsobem, jenž je uveden v příslušném zvláštním poučení o zpracování osobních údajů. 

Jak je uvedeno v click-through smlouvě. Společnost Syngenta si vyhrazuje právo zpřístupnit Vaše osobní údaje dle bližší specifikace v click-through smlouvě, kterou jste případně uzavřeli.

  Vaše volby

Obecná zásada
Respektujeme Vaše právo rozhodovat se o tom, jakým způsobem budeme shromažďovat, používat a zpřístupňovat Vaše osobní údaje. Ve většině případů Vás požádáme o sdělení Vašeho rozhodnutí v okamžiku, kdy nám poskytnete Vaše osobní údaje. Součástí našich zpravodajů, letáků a propagačních e-mailů, které Vám budeme zasílat, budou odkazy a kontaktní informace, prostřednictvím kterých se budete moci odhlásit ze zasílání těchto sdělení. Pokud jste si na našich stránkách vytvořili účet nebo osobní profil, budete moci aktualizovat některé nebo všechny Vaše volby týkající se ochrany soukromí tím, že změníte nastavení svého účtu nebo nastavení na stránce profilu.

Přímý marketing
Před tím, než použijeme Vaše osobní údaje za účelem nabízení obchodu a služeb, či než umožníme s námi propojeným osobám, aby tak učinily, nabídneme Vám, abyste se vyjádřili, zda souhlasíte s tímto postupem. Je Vaším právem kdykoliv žádat o vyjmutí ze seznamu uživatelů, jimž jsou tímto způsobem nabízeny služby. Pokud tak chcete učinit, prosím zašlete nám e-mail na adresu dataprivacy.cz@syngenta.com, či kontaktujte našeho Manažera pro ochranu osobních údajů – viz kontaktní údaje na této stránce. Prosíme, vždy uveďte celé své jméno, adresu, e-mailovou adresu, aby Vás bylo možné vyhledat na předmětném mailovém seznamu (tzv. mailing listu). Po doručení Vašeho požadavku na vyjmutí z mailového seznamu tak bez zbytečného odkladu učiníme.

Předávání Vašich osobních údajů
Přečtěte si prosím oddíl s názvem „Komu společnost Syngenta předává Vaše osobní údaje?“, abyste se dozvěděli, jak sdílíme Vaše osobní údaje s třetími osobami a jaké možnosti v této souvislosti máte.

Jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

Snažíme se o zachování vysoké úrovně transparentnosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů uvedených v tomto Prohlášení, máte následující práva:

 • právo na potvrzení, zda společnost Syngenta zpracovává Vaše osobní údaje, právo získat k nim přístup nebo obdržet kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme;
 • právo požadovat, abychom opravili nebo aktualizovali nepřesné osobní údaje nebo doplnili neúplné osobní údaje;
 • právo požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo požadovat, abychom Vám předali určité osobní údaje, nebo je předali nebo nechali předat jinému správci (přenositelnost osobních údajů); a
 • právo požadovat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. S výhradou jiných oprávněných zájmů, které nám budou svědčit (např. v souvislosti s právními nároky, které dosud nebyly rozhodnuty či kterými jsme ohroženi), nebudeme již moci zpracovávat Vaše osobní údaje.

Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, můžete nás bezplatně kontaktovat zasláním e-mailu na adresu našeho Manažera pro ochranu osobních údajů – dataprivacy.cz@syngenta.com.

Na Vaši odůvodněnou žádost budeme reagovat co nejrychleji po ověření Vašeho požadavku.

Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu opravíme, pokud po zohlednění účelu, pro který byly shromážděny, uznáme, že jsou nepřesné, zastaralé, neúplné, irelevantní nebo zavádějící. Pokud jsme osobní údaj před jeho opravou zpřístupnili třetí straně, budeme informovat třetí stranu o takové opravě, pokud tak stanoví právní předpisy.

Pokud Vaší žádosti o opravu osobních údajů nevyhovíme, vysvětlíme Vám důvody odmítnutí žádosti a způsoby, jak si můžete stěžovat.

Jak dlouho společnost Syngenta uchovává Vaše osobní údaje?

Naším cílem je zpracovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat po delší dobu, než je nezbytně nutné pro příslušné účely souvisící s užíváním našich webových stránek. Jak dlouho potřebujeme Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme, a proto neexistuje žádná standardní doba uchovávání. Tato doba se tedy může lišit v závislosti na okolnostech. Z jiných právních důvodů, např. v souvislosti s právními nároky, můžeme potřebovat Vaše osobní údaje i po uplynutí doby vyžadované pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. V těchto případech však již nebudeme aktivně zpracovávat osobní údaje pro původně stanovený účel.

Chcete-li získat další informace o tom, kde a jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány, a o Vašem právu na výmaz, kontaktujte prosím našeho Manažera pro ochranu osobních údajů – viz kontaktní údaje na této stránce.

Jak společnost Syngenta chrání Vaše osobní údaje?

Máme zavedenu a udržujeme komplexní politiku zabezpečení dat, včetně ekonomicky dostupných administrativních, fyzických a technologických bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, neoprávněným použitím a neoprávněným nebo náhodným zničením, úpravou či zveřejněním. Přestože jsme přijali ekonomicky dostupná opatření, abychom zajistili vhodnou úroveň bezpečnosti, nemůžeme garantovat bezpečnost osobních údajů poskytovaných přes internet, ani že nedojde ke ztrátě, zneužití, neoprávněnému sdělení, změně či zničení údajů. 

Odkazy na jiné stránky společností Syngenta.

Tyto stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky spravované společností Syngenta či s ní propojenými osobami (dále též „Jiné webové stránky“). Jiné webové stránky jsou samostatnými webovými stránkami odlišnými od těchto stránek. Jsou provozovány pro různé účely. Na Jiných webových stránkách jsou proto vyvěšeny specifické podmínky užívání těchto stránek a jejich vlastní prohlášení o ochraně soukromí. Pokud navštívíte přes odkazy na těchto stránkách Jiné webové stránky, věnujte prosím krátký čas pročtení podmínek jejich užití a prohlášení o ochraně soukromí, které je na nich vyvěšené.

Odkazy na ostatní webové stránky.
Tato stránka může obsahovat odkazy na webové stránky, jejichž provozovatelem jsou společnosti odlišné od společnosti Syngenta, a to včetně webových stránek, které provozují naši externí poskytovatelé služeb, naše pobočky či další třetí osoby. Toto Prohlášení se nevztahuje na osobní údaje shromažďované prostřednictvím webových stránek třetích stran Společnost Syngenta nemá obsah těchto webových stránek pod kontrolou a nenese tak odpovědnost za jejich obsah. Pokud navštívíte přes odkazy na těchto stránkách webové stránky třetích stran, věnujte prosím krátký čas pročtení prohlášení o ochraně soukromí, které je na nich vyvěšené.

Děti.
Naše stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let ani na ně nejsou zaměřeny. Společnost Syngenta neprovádí záměrný sběr osobních údajů o dětech mladších 13 let ani jim nenabízí své služby či produkty. Jste-li mladší 13 let, osobní údaje nám prosím nesdělujte. Pokud se dozvíme, že osoba mladší 13 let nám poskytla osobní údaje prostřednictvím jednoho z našich webů, vynaložíme přiměřené úsilí na odstranění těchto osobních údajů z našich databází.

Zvláštní upozornění pro návštěvníky, kteří žijí mimo Českou republiku.

Syngenta je česká společnost, která používá webové servery a ukládá data ve Švýcarsku, Francii, Spojených státech amerických a v dalších zemích. Vaše osobní údaje mohou být předány našim poskytovatelům služeb a dalším osobám se sídlem ve Švýcarsku, Francii, Spojených státech amerických anebo jiných zemích pro účely popsané v tomto Prohlášení. Různé země mají odlišné právní předpisy a požadavky na ochranu soukromí a některé poskytují méně právní ochrany Vašim osobním údajům než jiné.

Vězte však prosím, že bez ohledu na to, kde jsou Vaše osobní údaje shromažďovány nebo zpracovávány, pokud byly shromážděny prostřednictvím tohoto webu, zajistíme, aby byly chráněny v souladu s tímto Prohlášením a všemi oznámeními o ochraně soukromí nebo smlouvami, které se na Vás vztahují.
Užitím těchto stránek souhlasíte se shromažďováním, používáním a přenosem osobních údajů do Spojených států amerických nebo do jakékoliv jiné země světa.

Rozhodné právo a příslušnost soudů.
Toto prohlášení se řídí českým právem bez ohledu na kolizní ustanovení příslušných právních předpisů. Pro případné spory související s tímto Prohlášením jsou příslušné obecné soudy v České republice.

Dotazy a stížnosti ohledně naší politiky ochrany osobních údajů.
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, jak společnost Syngenta využívá Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na našeho Manažera pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailového kontaktu dataprivacy.cz@syngenta.com.

Zároveň máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu (zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného protiprávního jednání). Takovým dozorovým orgánem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů.