Reglone - výjimka pro použití v 2024

Aktuality
web_aktuality_reglone 2024_rozmer_1132x637_16_ku_9.png

 

I v roce 2024 můžete využít přípravek REGLONE k desikaci vybraných plodin.

 

ÚKZÚZ povoluje omezené a kontrolované použití přípravku REGLONE.  

 

Podmínky naleznete ve sbírce právních předpisů zveřejněno nařízení ÚKZÚZ

 

Doba platnosti nařízení:

29. 5. 2024 -  25. 9. 2024

Nabytí účinnosti: 

10. 4. 2024

 

reglone_rgb_small.jpg

 

ETIKETA přípravku REGLONE.

 

Použití a dávkovaní REGLONE

PlodinaÚčel použitíDávkova přípravku (l/ha)Dávka vody (l/ha)Počet aplikací za sezónuOL (dny)Pozn. k plodiněPozn. k určení sklizně
vojtěškadesikace4,0200-6001x3-5na počátku dozrávání porostumnožitelské porosty
svazenkadesikace4,0400-8001x7BBCH 84 - BBCH 89 množitelské porosty
ředkev olejnádesikace2,0 - 3,0200-6001x3-5na počátku dozrávání porostupro produkci osiva pro strniskové směsky, na zelené hnojení
jetelovinydesikace3,5200-6001x3-5na počátku dozrávání porostumnožitelské porosty
brambordesikace3,0 - 4,0200-6001x7-14před sklizní, podle stavu porostu, a náletu přenašečů virových chorob sadbové
len setýdesikace2,5 - 4,0300-5001x7před sklizní, podle stavu porostu, a náletu přenašečů virových chorob pro produkci osiva, pro technické účely
peluškadesikace2,5 - 4,0300-5001x6 (7) množitelské porosty

Posklizňové zbytky ošetřených rostlin musí být buď zaorány nebo odstraněny z pozemku a zlikvidovány. Zbytky ošetřených rostlin nesmí být použity ke zkrmování nebo podestýlce hospodářských zvířat.

 

zemiaky_aplikacia reglone.jpg

 

Informace pro správné použití přípravku REGLONE

 

Podmínky k aplikace přípravku

 • Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem od okraje ošetřovaného pozemku (resp. ze všech stran pozemku), je 20 metrů, přičemž současně platí požadavek na použití trysek omezující úlet (90 %).

 • Uživatel pozemku (DPB dle LPIS) je povinen informovat před použitím přípravku všechny sousedy, kteří by mohli být vystaveni úletu aplikační kapaliny (především, jejichž pozemky sousedí s ošetřovaným pozemkem).

 • Uživatel DPB dle LPIS je povinen informovat nejpozději 2 pracovní dny před použitím přípravku místně příslušné pracoviště Oddělení kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ, v jehož územní působnosti se nachází ošetřované pozemky (DPB), a to prokazatelným způsobem (např. do datové schránky ÚKZÚZ, na e-mail podatelna@ukzuz.cz). Dále také místně příslušné územní pracoviště Krajské hygienické stanice (KHS) – oddělení/odbor hygieny práce, v jehož území působnosti se nachází ošetřované pozemky (DPB), a to prokazatelným způsobem (např. do datové schránky nebo na e-mail).

   

  V obou oznámeních uvede uživatel DPB následující údaje:

 1. Název místně příslušného oddělení kontroly zemědělských vstupů, kam je oznámení směřováno.

 2. Název společnosti, adresa, IČO, která bude aplikaci přípravku provádět.

 3. Datum aplikace přípravku.

 4. Č. DPB dle LPIS a název katastrálního území, kde bude aplikace provedena.

 5. Obchodní název přípravku a plodina, která bude přípravkem ošetřena.

 6. Název, typ zařízení pro aplikaci přípravku, které bude pro aplikaci použito, a jeho výrobní číslo.

 7. Název uzavřeného/bezkontaktního systému pro plnění nádrže aplikačního zařízení přípravky (CTS – Closed Transfer System), který bude použit při přípravě postřikové kapaliny a způsob napojení na zařízení pro aplikaci přípravku.

 8. Uživatel pozemku musí zajistit vhodné označení po okraji ošetřovaného pozemku, během aplikace, a to až do zaorání zbytků rostlin/ošetřených částí rostlin, například cedulemi (v přiměřené vzdálenosti od sebe, maximálně však 25 metrů) s nápisem: „Chemicky ošetřeno. ZÁKAZ vstupu pro nepovolané osoby na ošetřené plochy do doby sklizně!“ s doplněním časových termínů a současně uvede kontakt na osoby/firmu, která aplikaci prováděla.

 

Povolené pouze obaly o objemu 10 litrů.

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti při práci

 • Ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP) a pravidle k jejich používání – viz. nařízení/etiketa.

 • Při aplikaci je třeba použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče typu 3 nebo 4 (podle ČSN EN 15695-1, tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu, i parám); a dále s protiúletovými tryskami 90 %.

 • Ruční aplikace přípravku není povolena.

 • Přípravek nelze míchat s jinými přípravky na ochranu rostlin ani s pomocnými prostředky.

 • Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

 • Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty.

 • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

 • Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží a očima. 

 • Po odložení OOPP se důkladně osprchujte. 

 • Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. 

 • Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby. 

 • Vstup na ošetřený pozemek za účelem kontroly provedení postřiku je možný až za dva dny po aplikaci. 

 • Při přípravě aplikační kapaliny a následném plnění postřikovače nutno VŽDY použít UZAVŘENÝ přečerpávací systém (CTS - closed transfer system) ke snížení expozice. 

 • Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky. 

 • Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách. 

 • Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncertovaným přípravkem, dostatek čisté vody pro případnou první pomoc.