You are here

Technologie, které pomáhají porostům obilnin i v suchých letech

Aktuality
20.05.2020
Elatus Era v praxi

 

I letos nás prozatím trápí sucho a vypadá to, že jaro se bude vyvíjet obdobně jako v předchozích třech sezonách. Sucho se negativně projevuje na stavu polních plodin. Ozimé i jarní obiloviny, především však jarní ječmeny, jsou poznamenány suchem výrazněji, a to zejména v souvislosti se zkrácením vegetační doby a předčasným zasycháním porostů. Stresové faktory – stres spojený s nedostatkem vláhy a vysokou teplotou negativně ovlivňují celkový stav porostů a přímo i nepřímo se podílí na zhoršení kvalitativních parametrů zrna.

 

Technologie v boji proti suchu

Díky Syngenta technologiím máme v rukou tři nástroje – produkty, které lze efektivně využít v boji proti suchu (obr. 1). První možností je moření, kde disponujeme řadou mořidel Vibrance, dále regulace růstu, tam můžeme doporučit regulátor růstu Moddus a nově registrovaný Moddus Flexi a také benefit spojující eliminaci stresu suchem a současně fungicidní ochranu, osvědčený Elatus Era.

 

Mořidla řady Vibrance

díky účinné látce sedaxane disponují takzvanou Rooting power technologií. To znamená, že kořenový systém je díky ošetření účinnou látkou sedaxane mohutnější, silnější a odolnější a umožňuje rostlině plně využít její genetický potenciál. Rostliny v průběhu vzcházení i pozdějších vývojových fází dokáží lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresovým faktorům). Mohutný kořenový systém umožňuje zlepšený příjem živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzcházení porostů.

 

Regulátor růstu Moddus a od roku 2020 také novinka Moddus Flexi

zajišťují kromě spolehlivé ochrany proti poléhání opět také významnou podporu rozvoje kořenového systému, benefit, který se projeví především v podmínkách, kdy jsou rostliny ohroženy určitými stresy, jako je sucho či nedostatky výživy. Více o Moddus a Moddus Flexi.

 

Fungicid Elatus Era

se díky účinné látce benzovindiflupyr - Solatenol efektivně a aktivně podílí na optimalizaci průběhu fyziologických procesů a hospodaření s vodou v rostlině. Výsledky byly doloženy řadou laboratorních analýz, skleníkových a polních pokusů, souhrnné informace jsou uvedeny v publikaci Kuznetsova et al.

Mnohaleté výsledky z našich pokusů i nezávislých pracovišť prokazují u všech těchto produktů pozitivní vliv na stav porostu, výnos i kvalitativní parametry.

 

Obr.1: Syngenta technologie doporučené pro pěstování ječmene jarního

technologie do sucha Syngenta

 

Doporučené Syngenta technologie

Fungicidní ošetření Elatus Era 0,8-1,0 l/ha.

Regulace porostu Moddus 250 EC (BBCH 31-32), Moddus Flexi (BBCH 32-33 nebo pro zpevnění horních internodií a zkrácení posledního internodia ve fázi 37-39) i v možných tank Mix kombinacích s fungicidy nebo herbicidy.

Herbicidní ochrana Axial Plus - jednoděložné plevele (oves hluchý, chundelka metlice).

 

 

Zaměřeno (nejen) na Elatus Era - testování fungicidní technologie v roce 2019

Na pokusné stanici Ditana s.r.o. byl na jaře 2019 založen maloparcelkový pokus v ječmeni jarním odrůdy Sebastian. Cílem pokusu bylo vyhodnocení efektivity fungicidního ošetření při plánovaném jednom fungicidním vstupu za sezónu. Aplikace fungicidů byla provedena v BBCH 33. Byl sledován zdravotní stav porostu, vitalita porostu, vliv na zelenou listovou plochu, výnos a kvalitativní parametry zrna zejména s ohledem na sladařskou kvalitu zrna.

Výsledky pokusu

V průběhu testovací sezóny se v pokuse vyskytly choroby Padlí travní (napadení na neošetřené kontrole 6,3%) a Rhynchosporiová skvrnitost (napadení na neošetřené kontrole 14,3%). Nástup chorob byl pozvolný, v pozdějších růstových fázích. V pokuse byly testovány varianty zastoupené fungicidem Elatus Era (SolatenolTM + prothioconazole) a Elatus Era v TM kombinaci s ú. l. fenpropidin. Obě varianty ošetřené fungicidem Elatus Era vykazovaly excelentní míru účinnosti proti oběma přítomným chorobám (graf 1).

Elatue Era, Archer Turbo

Pokus Velká Bystřice 2019. Aplikace v BBCH 33. Napadení na kontrole Padlí travní 6,3%, Rhynchosporiová skvrnitost 14,3%.

 

V souvislosti se zajištěním vynikajícího zdravotního stavu a především díky fungicidu Elatus Era k zachování a prodloužení doby zelené listové plochy porostu došlo také k průkaznému navýšení výnosu (graf 2).

Graf 2: Vliv zelenou listovou plochu (27. 6. 2019) a výnos

graf 2

 

Při sklizni byly také odebrány vzorky zrna a podrobeny analýzám parametrů sladovnické jakosti na VÚPS v Brně. Ze získaných parametrů byl prokázán pozitivní vliv na hodnotu konečného ukazatele sladovnické jakosti (USJ). U variant ošetřených fungicidem Elatus Era došlo k optimalizaci parametrů a navýšení hodnoty SJS o 7% ve srovnání s neošetřenou kontrolou a o 9% ve srovnání na stará azolová řešení, která jak se ukázalo, měla negativní vliv na parametry USJ.

porost osetreny fungicidem Elatus Era Syngenta neosetrena kontrola
Porost ošetřený FG Elatus Era 0,8 l / ha Neošetřená kontrola

 

Závěr

V suchých letech, které  jsou v posledních sezonách pravidelným jevem, je jedno fungicidní ošetření dostatečným řešením (v případě ročníku nepříznivého pro rozvoj fuzarióz klasů). Důležitá je však správná volba kvalitního širokospektrálního fungicidu s dlouhodobým účinkem.

Všechny tyto vlastnosti v sobě snoubí fungicid Elatues Era – fungicid s širokým spektrem účinku na choroby ječmene, dlouhodobým účinkem po dobu až  6-7 týdnů, pozitivním vlivem na fyziologické procesy v rostlině a hospodaření rostlin s vodou a s prodloužením doby, po kterou je zelená listová plocha zachována a díky tomu je zachována i fotosyntetická aktivita rostlin. Všechny tyto vlastnosti pak společně vedou k optimalizaci výnosů a kvalitativních parametrů ječmene.

Elatus Era a fenpropidin Elatus Era neosetrena kontrola
Listy ošetřené FG Elatus Era 0,6 l / ha + fenpropidinem 0,4 l/ha Listy ošetřené FG Elatus Era 0,8 l / ha  Neošetřená kontrola

 

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Ing. Martin Hájek, Ph.D.

 

Literatura:

V. Spáčilová: Jedinečný fungicid, který nejen v suchých letech optimalizuje hospodaření rostlin s vodou. Syninfo 4-6/19.

Kuznetsov, Dmitry & Cazenave, Alexandre-Brice & Rambach, Odile & Camblin, Philippe & Nina, Mafalda & Leipner, Jörg. (2017). Foliar application of benzovindiflupyr shows non‐fungicidal effects in wheat plants. Pest Management Science. 74. 10.1002/ps.4754.

 

Co říkají o zkušenostech s používáním fungicidu Elatus Era zemědělci? Podívejte se na krátké video:

Zkušenosti s přípravkem Elatus Era