You are here

Quilt Xcel zvedne výnosový potenciál kukuřice na maximum

Archiv
19.07.2011

Syngenta letos nabízí novinku - fungici do kukuřice s názvem Quilt Xcel, který poskytuje pěstitelům kukuřice řadu benefitů. Více informací naleznete zde.

Pěstitelé kukuřice jistě dají za pravdu tvrzení, že kukuřice patří k plodinám, které v rámci své pěstitelské technologie vyžadují relativně málo vstupů z hlediska chemické ochrany. Většina ploch kukuřice je ošetřena fungicidním mořidlem od společnosti Syngenta Maxim XL (standardní moření osiva) a následně herbicidem podle širokých možností výběru. V teplejších lokalitách (nyní už však na většině území ČR) je také významný zásah insekticidy proti zavíječi, popřípadě proti drátovcům či larvám bázlivce kukuřičného při setí. Možnosti ochrany fungicidy se mohou zpočátku zdát jako neopodstatněné, ale přípravek Quilt Xcel je nejen fungicid, ale také další nástroj pro ovlivnění výnosu a kvality produkce.

Quilt Xcel je dvousložkový systemický fungicid (ú. l. azoxystrobin + propiconazol) s kurativním a preventivním účinkem a širokým spektrem kontrolovaných chorob v kukuřici. Díky pozitivnímu vlivu na fyziologii rostliny ovšem také umožňuje maximalizovat výnosový potenciál kukuřice.

Pokud bychom se podívali na spektrum původců chorob, jež se v kukuřici vyskytují, můžeme je rozdělit v podstatě do dvou hlavních skupin. Patogeny, které lze řešit fungicidním mořením, a také ty, jež lze regulovat foliární aplikací fungicidů. Široké spektrum původců chorob, jako jsou například Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, aj., které napadají klíčící a vzcházející rostliny, nyní již běžně řešíme fungicidním mořidlem Maxim XL.

Známe však i choroby, vyskytující se na listech. Mezi u nás nejznámější patří spála kukuřice (Exserohilum turcicum), rez kukuřičná (Puccinia sorghi) a jiné. Všeobecně nejznámější jsou však fuzariózy, které se objevují zejména na palicích kukuřice ke konci vegetace. Přípravek Quilt Xcel dokáže bezpečně regulovat všechny významné listové choroby kukuřice a navíc vykazuje velmi významný vedlejší účinek na původce fuzarióz, čímž napomáhá snižování obsahu mykotoxinů v siláži i zrnu.

V čem spočívají ostatní přínosy přípravku Quilt® Xcel pro pěstitele?

1. Quilt Xcel umožňuje rostlinám lépe zvládat stres ze sucha i ze zamokření. Za sucha zpomaluje ztráty vody, pomáhá kukuřici tolerovat období sucha prostřednictvím lepšího hospodaření s vodou. V období s nadbytkem vody má vliv na stres ze zamokření prostřednictvím širokospektrální účinnosti vůči chorobám a podporou tvorby silnějšího a hlubšího kořenového systému pro lepší příjem živin.
Typickým příkladem mohou být výsledky pokusu ze zkušební stanice Kluky z roku 2013, který byl charakteristický extrémně chladným a deštivým jarem. I v těchto podmínkách si aplikace přípravku Quilt Xcel našla své opodstatnění a zvýšila výnos silážní kukuřice o téměř 10 % proti pouze mořené variantě a v kombinaci s mořidlem Maxim XL až o téměř 15 %.

2. Quilt Xcel umožňuje rostlinám „provozovat“ fotosyntetický aparát po delší dobu. Tím prodlužuje dobu aktivní vegetace a zvyšuje výnos a kvalitu.

3. Quilt Xcel umožňuje kukuřici maximalizovat příjem sluneční energie s následným „přetavením“ do podoby zrna. Palice jsou větší, s větším množstvím zrn, která lépe vyplňují vřeteno. Jenom dvě až tři zrna navíc v palici, což je asi 1–1,5 gramu, umožní dosáhnout vyššího výnosu o 0,1 tuny/ha.

4. Quilt Xcel napomáhá k vytvoření pevnějšího stébla s nižší náchylností k poléhání, což umožňuje následně efektivnější sklizeň s menšími ztrátami. Napomáhá kukuřici odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám, hlavně silnému větru v závěru vegetace. Sklizeň nepolehlého porostu je efektivnější, je lépe využita technika, spotřebuje se méně paliva a lépe využije pracovní čas.

5. Kurativní a preventivní kontrola širokého spektra chorob prostřednictvím dvou účinných látek, včetně vedlejšího vlivu na fuzária, a tím produkci mykotoxinů, je značnou předností fungicidu Quilt Xcel. Dva odlišné způsoby účinku (strobilurin + azol) jsou vhodné pro omezení vzniku rezistence. Mobilita účinných látek v rostlině zajišťuje ochranu přímo nezasažených částí rostliny i nových přírůstků. Širokospektrální účinnost na patogeny aktivně snižuje množství mykotoxinů v zrnu i v siláži, čímž Quilt Xcel napomáhá snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci.
Přípravek Quilt Xcel lze použít v tank-mix kombinaci s mnoha přípravky používanými na ochranu rostlin v kukuřici a hnojivy, včetně DAM 390. V USA odhadují, že letos bude ošetřeno fungicidy 25 % veškeré výměry kukuřice .

Graf

Zvýšení výnosu po aplikaci Quilt Xcel a moření Maxim XL (%) proti neošetřené kontrole (ZS Kluky, 2013)