You are here

Bontima pro zdravější a zelenější ječmen

Archiv
15.04.2015

Společnost Syngenta přináší na český trh nový fungicid Bontima, který je určen speciálně do porostů jarního a ozimého ječmene. Představuje nové možnosti v ochraně rostlin.

Bontima je fungicidní přípravek nové generace. Zaručuje spolehlivé a dlouhodobé řešení všech hlavních chorob ječmene. Díky kombinaci účinných látek isopyrazam a cyprodinil dosahuje Bontima vysoké úrovně ochrany rostlin proti rhynchosporiové skvrnitosti, hnědé skvrnitosti, ramuláriové skvrnitosti, rzi ječné, padlí travnímu, ale i proti fyziologickým skvrnitostem listů ječmene.

Přípravek Bontima je klíčem k antirezistentním strategiím, protože vysoké účinnosti dosahuje bez azolových i strobilurinových technologií.
Cyprodinil je pyrimidin a isopyrazam je zcela nová účinná látka, která patří do chemické skupiny karboxamidy nebo také pyrazolkarboxamidy. Isopyrazam je zástupcem již druhé generace karboxamidů, které jsou vzhledem ke způsobu účinku rovněž nazývány SDHi (inhibitory sukcinátdehydrogenázy).
Bontima v sobě nese díky izopyrazamu Duosafe Technologii. Jejím prvním přínosem je silné a trvalé přilnutí k voskové vrstvě listu (= dlouhodobá účinnost).Druhým přínosem Duosafe Technologie je silné přilnutí k patogenu (= nová úroveň ochrany proti všem chorobám ječmene).
Vysokou účinnost na hlavní choroby ječmene potvrdila Bontima v našich pokusech v podmínkách České republiky. Ze všech pokusných lokalit, kde byl tento fungicid testován, jsme dostali pozitivní výsledky, dokazující nejen vysokou účinnost, ale také pozitivní vliv na výnos a kvalitu (HTZ, OH). Navíc jsme zaznamenali pozitivní vliv na sladovnickou jakost jarního ječmene.
Z výsledků pokusu s jarním sladovnickým ječmenem Prestige (graf 1), který byl založen v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž v roce 2012, je jasně patrné, že Bontima dosahuje vyšší účinnosti než běžně používaný přípravek založený na strobilurinové bázi. Přípravky byly aplikovány ve vývojové fázi BBCH 49 dne 7. 6. 2012.
Současně jsme v témže roce v ZVÚ Kroměříž testovali účinnost přípravku Bontima na rhynchosporiovou skvrnitost a také na ramuláriovou skvrnitost v oddělených pokusech. Do obou pokusů byla zařazena odrůda jarního sladovnického ječmene Sebastian. Výsledky pokusu zaměřeného na účinnost proti rhynchosporiové skvrnitosti jsou v grafu 2. Přípravky byly aplikovány také 7. 6. 2012 ve vývojové fázi BBCH 49.
Dlouhodobost účinku se projevila pět týdnů po aplikaci, protože Bontima dosáhla vynikající účinnosti proti rhynchosporiové skvrnitosti při tlaku choroby na neošetřené kontrole při prvním hodnocení 16,3 % a při druhém 34,1 % napadení na listu. U varianty Bontima s dávkou 1,6 l/ha to při vyšším tlaku choroby bylo 0,2 % napadení a u varianty s dávkou 2,0 l/ha bylo napadení nulové. To znamená po pěti týdnech na druhém listu shora ještě 100 % účinnosti přípravku.
Bontima dokázala v pokusu zaměřeném na účinnost proti ramuláriové skvrnitosti založeném na odrůdě Sebastian (graf 3), že je opravdový specialista na choroby ječmene.
V roce 2013 jsme se zaměřili na hodnocení účinnosti přípravku Bontima proti padlí travnímu a vliv na podíl zelené listové plochy. Pokusy byly založeny mimo jiné i v ZVÚ Kroměříž opět na odrůdě Sebastian.
Výsledky pokusů přinesly velmi zajímavé výnosové benefity. Například z pokusů založených v roce 2012 na jarním sladovnickém ječmeni v ZVÚ Kroměříž jasně vyplývá, že varianty s přípravkem Bontima měly nejvyšší výnos zrna v porovnání se standardy. Proti neošetřené kontrole dosáhla Bontima v dávce 1,6 l/ha o 17 % vyššího výnosu a v dávce 2,0 l/ha o 19 % vyššího výnosu zrna (Graf 5).
Obdobné výsledky byly i v pokusech s ozimým ječmenem na ZS Krásné Údolí na odrůdě Merlot. Obě varianty s přípravkem Bontima opět dosáhly nejvyššího výnosu zrna. Proti neošetřené kontrole dala varianta Bontima v dávce 1,6 l/ha výnos zrna vyšší o 29 % a u dávky 2,0 l/ha dokonce o 36 %. Navíc jsme zaznamenali nejvyšší účinnost na hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost a také pozitivní vliv na objemovou hmotnost zrna. Ostatní varianty měly proti kontrole vyšší výnos zrna od 9 do 25 % (Graf 6).

Závěrečná doporučení

Společnost Syngenta doporučuje přípravek Bontima jako prémiové ošetření do intenzivních pěstebních technologií jarního i ozimého ječmene, jak je uvedeno v tabulce. Pro jarní ječmen doporučuje pro odrůdy náchylné k napadení padlím travním (bez genu Mlo) v T1 aplikaci ošetření Archer Turbo 0,8 l/ha + Moddus 0,3 l/ha a pro odrůdy odolné proti padlí travnímu (s genem Mlo) doporučujeme ošetření Amistar Xtra v dávce 0,5–0,75 l/ha podle aktuálního tlaku chorob a průběhu počasí.
Při opravdu velmi silném tlaku chorob je vhodné interval mezi prvním a druhým ošetřením zkrátit a použít vyšší dávky přípravku Bontima (1,8–2,0 l/ha). V případě volby jediné, sólo aplikace fungicidu Bontima doporučujeme ošetření ve fázi BBCH 33 (podle tlaku chorob) v plné dávce 2,0 l/ha pro maximální efekt a dlouhodobost účinku. Odolnost vůči dešťovým srážkám je dvě hodiny po aplikaci.
U přípravku Bontima je zvláště důležité dodržet doporučené dávkování a aplikovat preventivně na zdravý porost (maximálně s prvními příznaky infekce). Jedině při preventivní aplikaci je možné opravdu naplno využít potenciál produktu a dosáhnout vysoce kvalitní ochrany proti širokému spektru chorob, dlouhodobého účinku a očekávaného výsledku v podobě vysokého výnosu a kvality.

Doporučení v technologii Hyvido

Přípravek Bontima patří mezi nejmodernější technologie firmy Syngenta stejně jako hybridní odrůdy ozimého ječmene Hyvido. Ošetření tímto fungicidem má v jejich pěstování zcela nezastupitelnou úlohu. Hybridní odrůdy ječmene reagují na veškeré intenzifikační vstupy citlivěji než liniové odrůdy, a proto se u nich více projeví vysoký potenciál přípravku, skvělá účinnost i výnosové benefity. Vzhledem ke špičkové účinnosti fungicidu je doporučená technologie ošetření hybridního ječmene v T1 fungicidem Archer Tutbo v dávce 0,8 l/ha a regulátorem Moddus v dávce 0,5 l/ha následováno v T2 Bontimou v dávce 1,6 l/ha. Bontima v sobě nese díky izopyrazamu Duosafe Technologii.

Vysokou účinnost na hlavní choroby ječmene potvrdila Bontima v pokusech.
Bontima je opravdový specialista na choroby ječmene.
Výsledky pokusů přinesly zajímavé výnosové benefity.
Důležité je aplikovat Bontimu preventivně.
Bontima znamená špičkovou a dlouhodobou ochranu proti všem chorobám ječmene.

Účinnost přípravku Bontima na choroby ječmene

Graf 1: Napadení jarního ječmene hnědou skvrnitostí (%)

Graf 2: Napadení jarního ječmene rhynchosporiovou skvrnitostí (%)

Graf 3: Napadení jarního ječmene ramuláriovou skvrnitostí (%)

Graf 4: Napadení jarního ječmene padlím travním a podíl zelené listové plochy (%)

Graf 5: Výsledky pokusu ze ZVÚ Kroměříž s jarním ječmenem Sebastian (2012)

Graf 6: Výsledky pokusu ze ZS Krásné Údolí s ozimým ječmenem Merlot (2012)

Doporučení pro ošetření jarního a ozimého ječmene fungicidy