You are here

Hyvido: zaměřeno na hnojení po zimě

Archiv
25.02.2015

Jarní sezóna se pomaličku otevírá a s ní přicházejí i první polní práce. Přečtěte si o našich doporučení v oblasti hnojení, jenž je důležité dobře nastavit s ohledem na požadovaný výnos.

V současné době se pomaličku otevírá jarní sezona a s ní přichází i první polní práce. Všichni netrpělivě vyhlíží příležitost vyrazit do porostu, aby mohli provést regenerační hnojení ozimů a odstartovat novou sezónu. Dosavadní průběh zimy se v mnohém podobá zimě loňské. Ale přece jen tu jsou rozdíly. Podzim 2014 byl velmi deštivý a i zima je prozatím na srážky bohatší než ta minulá. V důsledku těchto skutečností je v půdě nižší podíl vzduchu a mineralizace v nepromrzlé půdě probíhá velmi pomalu. Proto bude velmi důležité provést regenerační hnojení co nejdříve. Aby rostliny měly k dispozici dusík v přístupných formách a rychle jej zužitkovali pro regeneraci a další růst a vývoj. To platí obecně pro veškeré ozimé plodiny. Pro hybridní ozimý ječmen o to více, protože jeho vývoj a růst je v porovnání s klasickými liniovými odrůdami rychlejší.

Souhrnné výsledky, které jsme získali během tříletého pěstování hybridních ječmenů v našich podmínkách, ukázaly, jak plastické dovedou hybridní ječmeny být, a že skutečně dosahují stabilně vysokých výnosů každoročně a za každých podmínek.

Nástup nových hybridních materiálů Galation a Wootan spolu s množstvím našich lokálních pokusů a zkušeností nám nyní umožňují upřesnit doporučení pro pěstování hybridních ječmenů s ohledem na vysetou odrůdu a podmínky pěstování. Tyto změny se ovšem týkají jen doporučení v oblasti hnojení. Aplikace dvou fungicidů a dvojí regulace porostu se v průběhu uplynulých let potvrdila jako nejvhodnější pro intenzivní pěstování hybridních ječmenů.

Jaké je doporučení pro hnojení nových hybridních materiálů?

Na základě lokálních pokusů jsme si v loňském roce ověřili, že nejmodernější hybridní odrůdy Galation a Wootan nejsou na zcela přesné nastavení hnojení tak citlivé, jako tomu bylo u starších materiálů, především u hybridu Zzoom. Původní doporučení, které jsme formulovali do detailní tabulky s přesným rozpisem dávek N dle stavu porostu, lze pro nové hybridy shrnout do pěti klíčových doporučení, které se mnohem více přiblíží naším lokálním pěstebním technologiím.

Zásady aplikace pro nové materiály ozimých hybridních ječmenů

  1. Intenzivní hnojení podle předpokládaného výnosu (zohlednit lokalitu, odrůdu)
  2. Regenerační hnojení provést co nejdříve
  3. Aplikovat síru - nejlépe s první nebo druhou dávkou N (na 10-15 kg N dodat 1 kg S)
  4. Zohlednit vývojovou fázi rostliny – neaplikovat příliš vysokou N1 na silně odnožené porosty
  5. Rozdělení N do 3 dávek (v případě sucha možno do dvou)

Hlavní zásada hnojení hybridních ječmenů zůstává stejná, tedy hnojit porost hybridů intenzivně, aby hybrid poskytl maximální výnos. V pokusech, které byly provedeny na území České republiky, se nejlépe osvědčily dávky dodaného N v rozmení 130 - 150 kg, ale celkovou dávku je třeba vždy nastavit podle požadovaného výnosu, kterého chceme na pozemcích dosáhnout.

Obecný vzorec pro výpočet potřebného množství dusíku se v případě ozimého ječmene řídí pravidlem, že očekávaný výnos v q*1 vynásobíme koeficientem 2,2 (odběrový normativ N/1t výnosu). Musíme vzít v úvahu i půdní zásobu Nmin a dále pak navýšit či ponížit dodatečný N*², podle konkrétních podmínek pozemku (viz tabulka).

*²dodatečné navýšení nebo redukce N (+/- 20-30 kg N/ha)
Navýšení Redukce
špatná půdní struktura pravidelné organické hnojení
těžké půdy dobré předplodiny
chudé stanoviště/ pozdní setí hustý porost
značné poškození mrazem vysoká Nmin hodnota

Je nutné připomenout, že k jednotlivým porostům je potřeba přistupovat individuálně. Pokud porosty po zimě vykazují známky poškození, bude potřeba aplikovat regenerační dávku N co nejdříve a vyšší než u porostu bez poškození.

Pro rychlejší a efektivnější vstřebávání dusíku do rostlin je vhodné aplikovat současně i sirnatá nebo kombinovaná hnojiva (např. DASA, DASAMAG, Yara Bela sulfan, síran amonný, ...). Obecně platí, že na 10-15 kg N by se měl přidat 1 kg síry (S).

Na silně odnožené porosty by měla jít nižší dávka N, která nebude podporovat další produkci odnoží, které by odčerpávaly dusík neproduktivně.

Dělit dávky a jakým způsobem?

Doporučení počtu dávek zůstává nezměněné. Rozdělit celkovou dávku N na tři části, případně do dvou dávek pro období sucha nebo pro suché lokality.

Výsledky pokusů potvrdily rozdělení dávek dusíku na tři - regenareční, produkční a kvalitativní jako nejvhodnější způsob dělení dávek dusíku pro maximalizaci výnosu (Graf). Rozdělení celkového množství N do jednotlivých dávek by se mělo odvíjet především od klimatických podmínek ročníku s ohledem na vlastnosti konkrétního pozemku.

Nové materiály hybridních ječmenů jako je Galation a Wootan jsou více flexibilnější a stabilnější ve výnosech co se týče využitelnosti dusíku. Proto byly metodiky hnojení hybridních ječmenů upraveny s přihlédnutím k nastupující nové generaci těchto odrůd. Dávají pěstiteli více prostoru pracovat s hybridní odrůdou a přizpůsobit se sezóně i lokalitě.