You are here

Připravte svůj ječmen na vysoký výnos

Aktuality
01.03.2016

Optimálně provedené jarní hnojení spolu s následnou fungicidní ochranou a regulací jsou klíčové kroky pro dosažení nejvyšších výnosů. Při nastavování těchto vstupů je dobré myslet na to, že intenzita hydridům svědčí.

V současné době jsou ozimé ječmeny ve fázi odnožování. Pro hybridní ozimé ječmeny je typické, že odnožují velmi intenzivně. Aby mohly maximálně využít svůj genetický potenciál, je potřeba jej podpořit. Pro Hyvido odrůdy platí princip intenzivního pěstování pro maximalizaci výnosu. Základní požadavky na systém hnojení optimalizovaný pro hybridní ječmeny (tzv. Hybrid Optimized System) je možné shrnout do pěti klíčových doporučení, které se přizpůsobují lokálním pěstebním podmínkám:

5 pravidel pro optimální hnojení hybridních ječmenů:

  1. Intenzivní hnojení podle předpokládaného výnosu (zohlednit lokalitu, odrůdu)
  2. Regenerační hnojení provést co nejdříve
  3. Aplikovat síru - nejlépe s první nebo druhou dávkou N (na 10-15 kg N dodat 1 kg S)
  4. Zohlednit vývojovou fázi rostliny – neaplikovat příliš vysokou N1 na silně odnožené porosty
  5. Rozdělení N do 3 dávek (v případě sucha možno do dvou)

Jak stanovit celkové množství dusíku?

Důležitým pravidlem je hnojení podle předpokládaného výnosu. Pro stanovení celkové potřeby dusíku pro daný porost, musíme znát požadovaný výnos v q. Ten vynásobíme koeficientem 2,2 (odběrový normativ ozimého ječmene N/1t výnosu). Od tohoto čísla pak odečteme zásobu Nmin v půdě a přihlédneme ke konkrétní lokalitě (viz tabulka).

Dodatečné navýšení nebo redukce N (+/- 20-30 kg N/ha)

Navýšení Redukce
- špatná půdní struktura - pravidelné organické hnojení
- těžké půdy - dobré předplodiny
- chudé stanoviště/ pozdní setí - hustý porost
- značné poškození mrazem - vysoká Nmin hodnota

Výsledná hodnota je konečná potřeba dusíku na požadovaný výnos v dané lokalitě. Námi doporučené dávky dusíku (N) pro pěstování hybridních ječmenů pro území České republiky, se pohybují v rozmezí 130 - 150 kg/ha.

Celkovou dávku N/ha doporučujeme rozdělit na tři části, případně do dvou dávek pro období sucha nebo pro suché lokality.

Doporučené rozdělení dávek N hnojení pro ozimé hybridní ječmeny:

  N1
Co nejdříve na jaře
N2
BBCH 29/30
N2+
BCH 32/33
N3
BBCH 37
N celkem
Normální podmínky 50 N kg/ha 40-50 N kg/ha   40-50 N kg/ha 130-150 kg N/ha
Suché podmínky 50-60 N kg/ha   60-80 N kg/ha   130-140 kg N/ha

Je nutné připomenout, že k jednotlivým porostům je potřeba přistupovat individuálně.

  • Porosty dobře odnožené (5-7 odnoží) bez známek poškození zimou přihnojíme základní regenerační dávku 50 kg N/ha
  • Silně odnožené porosty (nad 8 odnoží) je potřeba přihnojit přiměřeně, ne však méně než 40 kg N/ha
  • Pokud porosty po zimě vykazují známky poškození, je vhodné aplikovat navýšenou regenerační dávku N (+20 kg N/ha) a co nejdříve, jakmile to podmínky dovolí. Pro rychlejší regeneraci porostu se doporučuje i aplikace mikroprvků, zejména hořčíku a síry.

Nezapomínejme na síru

Pro efektivnější vstřebávání dusíku do rostlin doporučujeme současně s N hnojením v první, nejpozději ve druhém termínu hnojení, aplikovat i síru. Doporučené množství síry by mělo odpovídat poměru 1 kg síry na 10-15 kg N na hektar.

Nejlepší regulace je Moddusem

Pro první fungicidní ošeření proti listovým chorobám doporučujeme aplikaci fungicidu Archer Turbo 0,8 l v kombinaci s morforegulátorem Moddus 0,5 l ve fázi prvního kolénka (BBCH 31-32). V případě současného výskytu chorob pat stébel pak zvolit kombinaci s fungicidem na bázi prochlorazu.

Vaše obětavá péče se odrazí ve výsledcích. Dobře připravený a ošetřený porost je zárukou slibného výnosu.

 
Odnožený porost bez poškození zimou   Porost mírně poškozený zimním obdobím – omrzlé špičky listů