Multifunkční systém v produkci zelené hmoty

Aktuality
Hybridní ozimý ječmen Hyvido sklizený na zeleno

RNDr. Ondřej Skala

Když je dodavatel v úzkém kontaktu se svými zákazníky, naslouchám jejich přáním a potřebám a dokáže na ně aktivně reagovat, může vzniknout zajímavý a užitečný projekt. Jedním z nich se stala i možnost využít standardní plodinu nestandardním způsobem. 

Společnost Syngenta letos představila první hybridní ozimý ječmen pro možnou sklizeň na zeleno. Hybrid SY Maliboo se stal jedním z prvků v multifunkčním systému pro produkci zelené hmoty. 

Tento nový přístup může pěstiteli přinést dva výstupy

 • siláž z hybridního ječmene a kukuřičnou siláž (výsev po sklizni ozimého ječmene) 

 • případně i sklizeň ječmene na zrno, neboť hybridní ječmen regeneruje z posečeného porostu na zeleno. 

U zrodu stáli zemědělci, kterým se nedostávalo v některých slabších letech dostatek siláže, případně měli zamotanou hlavu novými půděochrannými předpisy. 

 

Jak to celé funguje? Na začátku stojí hybridní ozimý ječmen.

Proč se osvědčil hybrid SY Maliboo? 

 • Velmi dobrá odolnost poléhání

 • Odnoživost

 • Zdravotní stav

 • Ranost

 • Velmi dobré parametry ve sklizni zrna - 1. místo ve výnose v neošetřené variantě v registračních zkouškách ÚKZUZ.

SY Maliboo hybridní ozimý ječmen osivo Syngenta

 

 Proč je výhodné sklízet hybridní ozimé ječmeny na zeleno?

Benefitem hybridních ozimých ječmenů ve sklizni na zeleno oproti klasickému žitu je 

 • Dřívější možná sklizeň až o 10-14 dní (pokud sklízíme na konci mléčné zralosti – především hmota na bioplyn). Tím výrazně roste prostor pro zasetí kukuřice po sklizni ječmene do strniště a tím možnost splnit předepsaná ochranná opatření i na lokalitách erozně ohrožených.

 • Dřívější sklizeň před metáním, kdy je siláž více chutná pro skot z důvodu absence osin a současně se řadí mez tzv. polobílkovinná krmiva, tedy tato hmota má vysoký obsahy N-látek (v našich rozborech jsme se pohybovali mezi 17-22 %). 

  U tohoto termínu sklizně je benefit možnosti dřívější sklizně menší, ale stále se pohybuje v řádu dnů. Výhodou je pak možnost výsevu kukuřice do strniště již začátkem, příp. do poloviny května, případně také možnost nechat porost po seči zregenerovat (hybridní ječmen Hyvido™ ze strniště vytvoří nové odnože a vytvoří další klasy.

SY Maliboo hybridní ozimý ječmen osivo Syngenta

 

Příklad z praxe

V roce 2023 jsme u našeho prvního pěstitele dosáhli dodatečného výnosu zrna téměř 3 t/ha při nulových následných vstupech v rámci chemie a hnojiv a současně dostatečně včasné sklizně zregenerovaného porostu na zrno pro následný výsev řepky ozimé.

Za kukuřice se osvědčil hybrid SY Liberty

V rámci pokusů se jako výborný kandidát silážní kukuřice osvědčil hybrid SY Liberty. Zapadá do tohoto konceptu 

 • Rychlý růst na počátku vývoje

 • Výborné parametry stravitelnosti

 • Je vhodný pro univerzální použití siláže pro produkci mléka i bioplynu a v případě potřeby i sklizni na zrno.

SY Liberty osivo hybridní kukuřice Syngenta

 

Potřebujete urgentně zelenou hmotu?

V tomto případě je možné porost ječmene sklízet na siláž ve vývojové fázi od 1. až 2. kolénka. Pokud byla akutní potřeba zažehnána, je možné po sklizni porost ponechat i dále se vyvíjet (zregenerovat). Vlivem vysoké odnoživosti a vitality rostlin je porost schopen dát i sekundární výnos zrna. 

Obecně platí, že čím dříve sklidíme na zeleno, tím vyšší bude následný výnos zrna po regeneraci. 

Výnos je samozřejmě oproti klasickému pěstování čistě na zrno snížen, ale jedná se o velmi zajímavý dodatečný zdroj zrna, a tedy příjmů. 

V rámci kvality siláže obecně platí, že čím sklidíme dříve, tím vyšší je % obsah dusíkatých a cukrů, časem se postupně zvyšuje podíl vlákniny z důvodu tvorby stébel a při sklizni, v období, kdy je již vytvořen klas narůstá energetická hodnota díky tvorbě škrobu v zrnu a současně postupně klesá stravitelnost vlákniny. Pozdnější sklizně se využívají spíše pro produkci hmoty na bioplyn, zatímco pro výkrm skotu převládá sklizeň před metáním.

Multifunknční koncept usnadní rozhodování

Nový multifunkční koncept v produkci zelené hmoty tak přináší variabilitu a volnost v rozhodování pěstitele i v hůře probíhajících sezónách a pomáhá výrazně rozložit riziko nestabilních ročníků v rámci sucha na produkci hmoty z jarních plodin.

 

Chci se podívat na aktuální nabídku hybridů kukuřice

Chci se podívat na hybridy ozimého ječmnene Hyvido

Chci se domluvit se svým obchodním zástupcem