You are here

Inovace v pěstování ozimého ječmene

Archiv
09.06.2014

Syngenta přináší Hybridizaci do pěstování ozimého ječmene - nejnovější a unikátní systém hybridní technologie.

Hybridní technologie Syngenta

Intenzivní šlechtitelská práce a důsledný vývoj pěstebního systému byly a jsou předpokladem pro to, aby hybridní odrůdy ječmenů pěstitele přesvědčily konzistentně vysokými výnosy a vynikajícími agronomickými vlastnostmi v porovnání s bežnými liniovými odrůdami. V praxi hybridní technologie Syngenta znamená vyšší stabilitu výnosu pri různých, resp. náročných stanovištních, povětrnostních a pěstebních podmínkách.

Výkonný kořenový systém

Kořenový systém hybridu využívá výrazně větší půdní objem než liniová odrůda (pořízeno 08.03.2010; zdroj: Syngenta).

U hybridních odrůd ozimého ječmene společnosti Syngenta vede heterózní efekt k vývinu obzvláště výkonného kořenového systému. V porovnání s liniovými odrůdami začínají hybridy po fázi vegetačního klidu vytvářet nové kořeny dříve, rychleji a s větší kořenovou hmotou a hustotou. Zejména vyšší podíl postranních kořenů výrazně podporuje příjem vody a živin. Pro nadzemní část rostliny to znamená především rychlejší vývin nových listů a silnější stéblo. Celkově se rostliny od liniových odrůd odlišují vyšší vitalitou a vzrůstem.

Vyšší efektivita příjmu dusíku

Efektivita příjmu dusíku hybridu je o cca 10% vyšší než u liniových odrůd (100% = 95,4 dt/ha ve variantě 160 kg N; 100% = 66,3 q/ha ve variantě 0 kg N). Zdroj: pokusy Syngenta 2009–2011.

Výzkumy ohledně schopnosti přijímat živiny ukazují výrazný náskok hybridních odrůd ječmene společnosti Syngenta oproti liniovým odrůdám. Pro simulaci extrémní situace jsou od roku 2008 prováděny pokusy s nulovým hnojením, ve kterých Syngenta hybridy vycházejí s přibližně o 10% vyšší efektivitou příjmu dusíku.

 

Vyšší a stabilnější výnos

Hnojení dusíkatými hnojivy optimalizované pro hybridy a přizpůsobený program na ochranu rostlin pro využití plného genetického potenciálu hybridu společnosti Syngenta (rok pokusu 2011, průměrná hodnota 3 liniových odrůd v porovnání se 3 hybridními odrůdami; stejné množství a distribuce N: 30-60-90).
Zdroj: pokusy Syngenta se systémem optimalizovaným pro hybridy, 2011.

Podíl hybridních odrůd ječmene společnosti Syngenta, a tím jejich tržní význam v rámci Německa, od okamžiku uvedení na trh v několika letech silně vzrostl. Hybridní ječmen ve výnosnosti i ve stabilitě výnosu předčí běžné odrůdy. Tato převaha se projevuje tím více, čím lépe je pěstební systém přizpůsoben zvláštní růstové dynamice hybridních odrůd.

Snadné, avšak rozhodující přizpůsobení bežné pěstební technologie postačuje k plnému využití genetického potenciálu hybridního ozimého ječmene. Hybridní ozimý ječmen sice již za běžných pěstebních podmínek v oficiálních pokusech dosahuje špičkových výsledků, ovšem v praxi a za použití pěstební technologie optimalizované pro hybridy jsou tyto výsledky ještě výrazně překonány.

 

Větší flexibilita při pěstování

Z hlediska doby setí nabízejí hybridy společnosti Syngenta oproti běžným odrůdám výrazně větší flexibilitu. Na většině stanovišť jsou bez významného poklesu výnosu možné i pozdní výsevy do 10. října a otevírají tak nové možnosti úpravy osevního postupu. Hybridní ječmen lze bez problému vysévat i po kulturách s pozdní sklizní, jako je kukuřice nebo po časně vyorané cukrové řepě. Dalšími výhodami odrůd společnosti Syngenta s možností pozdního výsevu jsou nižší zaplevelení, menší napadení chorobami, viry a houbami rodu Fusarium po kukuřici a vyrovnání pracovních špiček v době setí.

V pokusu s dobami výsevu dokazují hybridy svou vhodnost k pozdnímu výsevu (rok pokusu 2011, u hybridu bylo v časném termínu vyseto 160 zrn/m2 a u liniových odrud 300 zrn/m2 . V pozdějším termínu to bylo 240 zrn/m2 u hybridu a 400 zrn/m2 u liniových odrůd).
Zdroj: pokusy Syngenta zaměřené na agronomické vlastnosti hybridních ječmenů 2011.

Hybrid Optimised System - plné využití genetického potenciálu

Odborníci na osivo a ochranu rostlin u společnosti Syngenta již řadu let systematicky zkoumají interakce mezi zvláštními vlastnostmi hybridních odrůd ozimého ječmene a faktory pěstební technologie, jako jsou např. výsevek, hnojení a ochrana rostlin. Na základě těchto zkušeností z pokusů byl vyvinut pěstební systém (Hybrid Optimised System), který je přizpůsobený zvláštní dynamice růstu hybridního ječmene a plně využívá jeho genetický potenciál.

 

Základními prvky Hybrid Optimised System(u) jsou:

 • přizpůsobení hnojení N v závislosti na vývoji rostlin
 • dvojí ošetření růstovými regulátory pro podporu vysokých hmotností jednotlivých klasů
 • dvojí ošetření fungicidy pro udržení dobrého zdravotního stavu během vegetace

Tato snadná, ale rozhodující přizpůsobení obvyklé pěstební technologie mají zásadní význam pro úspešné pěstování a vedou k výrazně vyšším výnosům. Porovnání oficiálních výsledků výnosu (např. z regionálního testování odrůd), které byly získány za běžných podmínek pěstování, s výsledky sklizně z pěstební praxe optimalizované pro hybridy je toho potvrzením.

Vyšší výnos díky potenciálu a know-how

Výnosný hybrid

 • nejvyšší potenciál a stabilita výnosu
 • špičkové výnosy pri regionálním testování odrůd po řadu let
 • největší možná jistota při
  – různých povětrnostních podmínkách
  – měnících se půdních podmínkách
  – neoptimálních termínech výsevu
 • nejčastěji pěstovaný hybridní ječmen

 
Inovace Zzoom: spolehlivě vyšší výnos každý rok
(regionální testování odrůd ozimého ječmene 2009– 2011)

Stabilita výnosu: mimořádně silná vlastnost hybridu Zzoom rozhodující o návratnosti investice

Výnosy obilí v posledních letech silně kolísaly. Podstatnou příčinou jsou přibývající extrémy počasí. Běžné odrůdy ječmene často vykazují drastické roční výkyvy a ztěžují tak výběr odrůd.

Vysoká volatilita cen obilí navíc ohrožuje plánování a ekonomičnost při pěstování. V takto nevypočitatelném tržním prostředí je víceletá výnosnost rozhodujícím faktorem ekonomičnosti.

Zzoom je mezitím již 8 let po celém Německu oficiálně testován (testování užitné hodnoty 2005– 2007 a regionální testování odrůd 2008– 2012). Takovéto dlouholeté a celostátní testování odrůdy je ve zkušebním systému ozimého ječmene neobvyklé a odráží zvláštní pozici odrůdy Zzoom coby měřítka ve víceletém výnosu.

Kvalitní hybrid

 • ještě větší spolehlivost díky:
  - špičkovým výnosům
  - vynikajícímu třídění a hektolitrovým hmotnostem
  - vynikajícímu zdravotnímu stavu
  - flexibilitě výsevu
  - možnosti nových osevních postupů
 • špičkový výnos v celém Německu (regionální testování odrůd 2010– 2011)
 • nová srovnávací odrůda Německého spolkového úřadu

 
Regionální testování odrůd 2011 v rámci celého Německa

Regionální testování odrůd v roce 2010 a 2011 jednoznačně prokázalo enormní výnosový potenciál odrůdy Hobbit. Špičkové výnosy Hobbit kombinuje s hektolitrovými hmotnostmi na úrovni, která je pro víceřadou odrůdu jedinečná. Dalšími přednostmi odrůdy jsou dobrá odolnost a vynikající zdravotní stav. Tyto pozitivní agronomické a kvalitativní vlastnosti určují nové měřítko pro hodnocení odrůd u ozimého ječmene. Důsledkem je status nové srovnávací odrůdy při testování užitné hodnoty Německého spolkového úřadu pro ochranu rostlinných odrůd.

Vlastnosti odrůd a doporučení pro Hybrid Optimised System

Profily odrůd:

* odrůdové zkoušky – maloparcelky
** odrůdové zkoušky – poloprovozní pokusy
Zdroj: Německý spolkový úřad pro ochranu rostlinných odrůd, seznam odrůd s popisem 2011

Výsev:

 

Mořeno výhradně mořidly společnosti Syngenta

Hnojení N v závislosti na vývoji rostlin*:

 

*v závislosti na zásobě vody, resp. očekávaném výnosu; zohlednit N mobilizaci stanoviště

Ochrana rostlin: nešetřete na špatném konci!