You are here

Hyvido aktuálně

Aktuality
22.02.2022
Hyvido

Ing. Ladislav Režo, PhD., Syngenta SK

Brzy se nám opět otevřou brány do polí a příroda se začne postupně probouzet do krásné zelené barvy. Po krátké zimní přestávce čeká každého pěstitele kontrola stavu ozimých plodin. Po zhodnocení aktuálního stavu následuje první jarní vstup v podobě regeneračního hnojení, které dokáže výrazně ovlivnit konečnou úrodu. Pouze dobře založené a optimálně vyživené porosty přinášejí očekávaný zisk.

V sezoně 2020/2021 Hyvido potěšilo

Když se podíváme zpětně na  průběh podzimní sezony 2020/2021, kdy jsme soutěžili s deštivým počasím o to, zda nám vůbec dovolí vstoupit do polí a založit porosty hybridních ozimých ječmenů, můžeme konstatovat, že i v takto náročných podmínkách Hyvido potvrdilo svoji vynikající plasticitu, kdy i v podmínkách pozdější setby a hůře připravené půdy přineslo žádaný profit. Důkazem toho je spousta spokojených pěstitelů, kteří v závislosti na lokalitě dosáhli průměrného výnosu více než 8 t/ha, ale dokonce i výnosu převyšující 10 t/ha.

Klíčem k  úspěchu je dobré a  rychlé zakořenění Hyvida díky výkonnému kořenovému systému. Ten je schopen velmi rychle načerpávat přístupné živiny a transformovat je do tvořící se biomasy. Tato schopnost v kombinaci s mimořádným odnožováním umožnila žádoucí zapojení porostu i v případě pozdějšího setí v pozdějším agrotechnickém termínu. Porosty tak vstupovaly do zimního období s dostatečným počtem odnoží, tedy základem pro budoucí úrodu.

Zakládání úrody ozimého ječmene Hyvido na podzim 2021 se opět vrátilo do starých kolejí s teplejším a sušším počasím, kdy jsme měli dostatečný časový prostor pro přípravu půdy od  sklizně předplodiny až po  samotné setí. Půda tak mohla přirozeně ulehnout a být v optimálním strukturním stavu. Výsledkem je téměř identický stav porostů Hyvido napříč krajinou. Teplé podzimní počasí s  mírným až teplým průběhem zimy však výrazně prodloužilo vegetaci ozimů, se kterou souvisí i vyšší spotřeba živin. Proto je potřeba věnovat s nástupem jarní vegetace zvýšenou pozornost co nejrychlejšímu dodání živin potřebných pro tvorbu úrody. Pro zabezpečení nejefektivnějšího genetického potenciálu ozimého ječmene Hyvido je potřeba dodržet doporučené intenzivní pěstitelské technologie. 

Hlavním pilířem úspěchu je diferencované hnojení dusíkem, které se liší od hnojení klasických ječmenů v jednotlivých vývojových fázích, ale také v jednotlivých dávkách dusíku.

Klíčem k úspěchu při pěstování ozimého ječmene Hyvido je:

  • intenzivní hnojení podle předpokládané úrody s ohledem na lokalitu a odrůdu
  • co nejdříve (s ohledem na legislatviní opatření) provést regenerační hnojení
  • s první nebo druhou dávkou dusíku aplikovat síru (na 10–15 kg N aplikovat 1 kg S)
  • zohlednit vývojovou fázi rostliny (na silně odnožené porosty neaplikovat příliš vysokou dávku N)
  • případě příznivých podmínek rozdělit dávku dusíku do tří částí (v případě sucha možno do dvou)

 

Hyvido 

Obr. Připravme se na správné načasování optimální dávky dusíku podle počtu odnoží a následně regulaci proti plevelům, pokud nebyl použitý podzimní herbicid. 

Připomeňme si, jak hnojit Hyvido

Také u  ječmene Hyvido platí, že před prvním regeneračním hnojením je důležité zhodnocení aktuálního stavu porostu. Důležitý je počet odnoží, podle nichž se stanovuje dávka dusíku. Platí pravidlo, že čím víc je Hyvido odnožené, tím je první regenerační dávka dusíku nižší. V případě silně odnožených rostlin (>10 odnoží) aplikujeme 40 kg N/ha. Naopak na méně odnožené rostliny volíme vyšší dávku s cílem podpořit odnože v jarním období.

Doporučuje se aplikace průmyslových hnojiv LAV, LAD, nejlépe DASA, které zároveň obsahuje síru.

Druhá dávka dusíku spadá do období začátku prodlužování stébla, tj. období, kdy jsou hlavní a vedlejší odnože vzpřímené, začínají se prodlužovat a  růstový vrchol je vzdálený cca 1 cm od odnožovacího kolénka. Při pěstování kompenzačního typu ozimého ječmene Hyvido – tedy hybridu, který tvoří úrodu ve značné míře přes odnože, je důležité, aby druhá – produkční dávka dusíku byla k dispozici ve fázi BBCH 28–30. V případě klasového typu může být období aplikace dusíku posunuté až do růstové fáze BBCH 31.

Dávka závisí na dávce dusíku aplikované v regeneračním hnojení a pohybuje se od 40–60 kg N/ha. V případě suchého období je vhodné upřednostnit dusík aplikovaný foliárně (DAM 390). Pozor však na možné popálení rostlin. Proto aplikaci kapalných hnojiv směřujte do večerních hodin, případně aplikujte při nižší intenzitě slunečního záření. Když se objeví praporcový list, čemuž odpovídá fáze BBCH 37, mělo by mít Hyvido k dispozici už třetinu dávky dusíku – na úrovni 60 kg N/ha, tak aby celková dávka dusíku byla na úrovni 180 kg/ha. Množství celkového aplikovaného dusíku se řídí plánovanou úrodou, předplodinou, zásobou Nan v půdě a jinými parametry.

Morforegulace, škůdci a choroby

Vysoká úroda hybridního ječmene Hyvido je spojena s vysokou odnožovací schopností, tj. počtem odnoží na jednotku plochy a také s velkým klasem, který obsahuje více zrn v porovnání s klasickým ječmenem. Z tohoto důvodu je důležité věnovat pozornost i morforegulačnímu zásahu s cílem zpevnění stébla a ochrany proti poléhání. Kromě hnojení a regulace porostu je potřeba sledovat výskyt chorob a škůdců, které ozimý ječmen napadají.

Věříme, že i v letošní sezoně vás naše ozimé ječmeny Hyvido potěší bohatou úrodou.

Hyvido