You are here

Multifunkční přístupy

Multifunkční přístupy pro intenzivní zemědělství a využití půdy

Asi 80 % klíčových plodin v Evropě je závislých na opylovačích, mezi kterými má nezastupitelné místo včela medonosná. Z globálního hlediska je hodnota přínosu opylovačů odhadovaná na 153 miliard euro.

Na druhé straně v důsledku ztráty vhodných stanovišť, chorob a změn v zemědělské praxi evidujeme pokles početnosti opylovačů, především včel. Společnost Syngenta, ve snaze pomoci zemědělcům zabezpečit zdravé a cenově dostupné potraviny, vyvinula program, který environmentálně udržitelným způsobem napomáhá zastavit anebo dokonce zvrátit tento trend. Pastva pro včely si klade za cíl zvýšit počet opylujícího hmyzu (včely, ale i motýly, čmeláky a jiné) tým, že pomůže vytvořit na komerčních farmách vhodné a pro opylovače atraktivní plochy kvetoucích porostů. Proč? Důvodem je absence přirozené různorodosti a dostatku kvetoucích rostlin nezbytných pro zdravý rozvoj populací opylovačů (včel). Typická je například následující situace: po odkvětu plodiny pěstované obvykle na velké výměře, porost není schopný poskytnout pro včely nektar ani pyl a pro opylovače se stává „zelenou pouští“. Pokud využijeme na založení atraktivních kvetoucích porostů méně produktivní anebo vůbec neproduktivní plochy - např. okraje polí, úvratě, ochranné pásma - můžeme problém nedostatku pylu a nektaru vyřešit.

Zemědělci obhospodařují více než 50 % území Evropy. To představuje vysokou příležitost pro pěstitele spolupodílet se na zlepšení současného stavu. Už jen cca 1 % vyčleněné orné půdy může přispět k velké změně. Proaktivní přístup zemědělců při obhospodařování nevyužívaných ploch je jedním z nejdůležitějších prvků, kterým může zemědělství přispět ke zlepšení životního prostředí a zachování biodiverzity.

Zároveň je nám všem jasné, že takovéto metody musí být akceptovatelné zemědělci podnikajícími na půdě s cílem dosáhnout maximální profitability a ziskovosti z jednotky plochy. Proto je potřeba osvojit si skutečnost, že trvalo udržitelné a intenzivní zemědělství může a musí existovat v úzké rovnováze s principy biodiverzity. Nám se to podařilo: principy programu jsou uskutečnitelné a účinné, umožňují založit stanoviště a udržovat ho pomocí existující zemědělské techniky. Vzhledem k tomu, že stanoviště jsou zakládané na nekomerčních částech pozemků, pěstovatelé mohou dosahovat očekávané efektivity a profitability na většině produktivních pozemků a udržet tak rovnováhu mezi dobrou ekonomikou produkce plodin a ochranou přírodních zdrojů.

Tento přístup funguje: V 15 evropských zemích a v USA jsme vyškolili více než 3000 farmářů s cílem založit a udržovat stanoviště atraktivních ploch kvetoucích porostů. Viditelný nárůst počtu opylovačů je jen jednou z mnoha výhod uvedeného projektu. Vegetativní kryt napomáhá snižovat půdní a vodní erozi, zvyšovat počet přirozených predátorů živočišných škůdců a v neposlední řadě napomáhá k celkovému vzhledu krajiny. Operation Pollinator může být součástí multifunkčních vegetačních pásů. Výsledkem je integrace ochrany biodiverzity s ochranou půdy a vody.