You are here

Technická realizace

První signál pro společné fungování zemědělství a včelařství

Projektem chceme ukázat, že vedle sebe mohou existovat intenzivní trvale udržitelné zemědělství a biodiverzita. Zabýváme se totiž i otázkou, jaké složení má mít optimální směs rostlin. Iniciujeme a podporujeme komunikaci mezi zemědělci a včelaři. Syngenta poskytuje v rámci projektu takovou směs, která vyhovuje nařízení Ministerstva České republiky, a splňuje tak podmínky pro čerpání dotací.

Jak naplánovat lokalitu

Výběr lokality byste neměli podcenit. Ideální mez je taková, o kterou se dá snadno pečovat, zapadá do celkového rámce hospodaření na farmě a volně žijící živočichové by ji měli být schopni co nejlépe využít. Dbejte na to, abyste byli v souladu s požadavky EU a Plánu rozvoje venkova ČR a měli tak nárok na výplatu dotací.

Identifikace ploch s nízkou produktivitou

Zakládání kvetoucích ploch přichází v úvahu především na neobdělaných místech, půdách ležících ladem a na okrajích polí. Využijte místa s nízkou úrodností anebo oblasti se slabým růstem (např. rohy polí). Založení ploch podél polních a méně frekventovaných cest a zároveň paralelně se směrem agrotechnických operací na poli ulehčuje jejich následné udržování.

Výběr nejvhodnějšího místa

Směsi květnatých druhů potřebují slunce a závětří. Optimální umístění je tedy na jižní straně v případě orientace pásu z východu na západ či západní strana pro pásy s orientací sever - jih. Vyberte pokud možno suchou lokalitu s dobrými odtokovými poměry. Zřízení zde může být jednodušší než na lokalitě s těžkou půdou.

Pro ulehčení práce by kvetoucí pásy měly mít následující plochu: šířku min. 2,5 m a délku minimálně 200 m. Je možné osévat i pásy s délkou 100 m, potom by však měly mít šířku alespoň 5 m. Při šířce 2,5 m je technologie jednodušší. Celkově by měl mít kvetoucí pás rozměry min. 750 až 1 000 m².

Příprava a založení

Zakládání porostů kvetoucích směsí je možné realizovat běžným secím strojem. Zlikvidujte postřikem nebo posečením stávající porost tak, abyste vytvořili čistý, ničím neporostlý povrch. Půda by měla být před výsadbou zkypřená (brány, kultivátor) a osivo po setbě lehce zahrnuté. Pokud se osivo dostatečně nezapracuje do země, nemohou vzejít rostliny klíčící ve tmě jako například svazenky.

Pečlivá příprava půdy a výsev jsou nejlepším předpokladem pro rovnoměrné vyklíčení, dobrý pokryv půdy a požadovanou pestrost porostu. Pokud by bylo problematické vysévat malé množství osiva, můžete osivovou směs smíchat například se sójovým šrotem. Hustota setby se potom určuje v poměru k přidanému množství šrotu. Přímo před vysetím osivo dobře promíchejte. Zapravení je potřeba posílit závěrečným válcováním.

Opatření proti plevelům

Při silném výskytu jednoročních polních plevelů je potřeba včas mulčovat nebo kosit (cca 3–6 týdnů po setbě), dokud jsou jednoroční rostliny rostoucí ze směsi malé a při kosení nebudou poškozené. Na kvetoucích plochách není vhodné používat přípravky na ochranu rostlin, dbejte proto na to, aby plocha s Pastvou pro včely nebyla zasažena.

Péče o porost

O plochy založené v rámci Pastvy pro včely je třeba pečovat, stejně tak jako o jiné plodiny. V prvním roce nepoužívejte hnojiva. Sekáním či kosením se odstraní jednoleté plevely a zlikvidují se i nežádoucí druhy plevelů, které mohou zasetým rostlinám konkurovat. Reálné načasování sečí však závisí na typu půdy a omezení v rámci programů ochrany životního prostředí. Seč se provádí na výšku 10–15 cm. V následujících letech díky seči v období kvetení dojde k podpoře vzniku hustého porostu. Pro zajištění prostředí určeného pro přezimování motýlů posekejte pouze 50 % plochy a v následujícím roce je prostřídejte.

Doporučuje se odstraňování posečeného porostu, neboť díky odklizení proniká světlo i k menším víceletým druhům skrývajícím se v porostu. Pokud posečený porost odstranit nelze, snažte se o jeho rozprostření v co nejtenčí vrstvě nebo rozsekání. Zabráníte tak udušení rostlin, které ještě v zemi zůstávají.