You are here

Projekt a jeho výhody

Úspěch Pastvy pro včely je založený na více než 12 letech zkušeností zemědělců z celé Evropy stejně tak i na poznatcích nezávislé vědy. Projekt je založený na zakládání porostů směsí kvetoucích rostlin – včetně trav – produkující pyl a nektar s cílem podpory populací opylovačů. Realizuje se formou pásů na okrajích pozemků. Syngenta ve spolupráci s univerzitami vyvinula specifické směsi šité na míru místním podmínkám – půdním, vlhkostním a bere do úvahy i výskyt přirozených opylovačů.

Poznatky: V průběhu tříletého období se počet čmeláků zvýšil šestinásobně, motýlů dvanáctinásobně a jiného hmyzu desetinásobně. Pozoruhodný je růst populací užitečných druhů hmyzu. Tato přírodní stanoviště poskytují dobré prostředí a potravu drobným savcům a ptákům.

Toto oživení je jen jednou z mnoha výhod. Zavedení „stanovišť“ poskytuje ekosystému další přínosy - např. zlepšení kvality půdy a vody. Jak? Zmírněním splavu zbytků pesticidů nebo hnojiv (například nitrátů) do povrchových vod, snížením půdní a vodní eroze, absorpcí přebytečného dusíku, zlepšením struktury půdy atd. Některé z rostlin dokonce zvyšují úrodnost půdy schopností vázat vzdušný dusík.

Ekologické výhody projektu Pastva pro včely jsou neoddiskutovatelné. Jsou tu však i další pozitivní aspekty. Zlepšení vitality populací opylovačů se projevuje na zvýšení úrody a její kvalitu: například vyšší úroveň úrody ovoce a jeho lepší homogenita. V případě olejnin kupříkladu vyšší obsah oleje v semeně. Pastva pro včely ukazuje, že komerční zemědělství a proaktivní řízení ochrany životního prostředí mohou existovat vedle sebe a jsou si vzájemně prospěšné.

Zemědělci využívající Pastvu pro včely mohou profitovat také z nové společné zemědělské politiky (SZP). Ta v období 2015 – 2020 nabízí pěstitelům stimuly související s principy známými jako „greening - ozelenění“ v souvislosti s vyčleněním ploch v rámci ekologického zájmu (Ecological Focus Area).

Jaké jsou tedy výhody pro pěstitele?

  • Pozitivní vliv na výnosy a kvalitu produkce díky lepšímu opylení
  • Využití ploch s nízkou úrodností či jinak problematické lokality (rohy polí, nevyužitá místa)
  • Zvýšení počtu užitečných druhů opylujícího hmyzu
  • Splnění environmentálních cílů a možnost čerpání dotací
  • Vytvoření pásma chránící půdu a vodu před účinky eroze
  • Zatraktivnění vzhledu krajiny