You are here

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou spravovány společností Syngenta Czech s.r.o., IČO: 45146365, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8308, e-mail: [email protected], webová stránka: https://www.syngenta.cz/ (dále jen „Správce” či „Společnost”).

Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, požadovat jejich výmaz, jakož i právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem náboru na pracovní pozici ve společnosti Správce. Pokud dobrovolně udělíte souhlas, bude Správce oprávněn zpracovávat Vaše údaje také pro účely budoucího náboru.

Nebudete podléhat rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování) a které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás podobným způsobem významně dotýkalo.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud však neposkytnete údaje, které jsou nutné k uzavření pracovněprávní smlouvy / dohody, bude tím znemožněna Vaše účast v náborovém procesu.

 

Právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:

  1. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”) v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření pracovněprávní smlouvy / dohody;
  2. oprávněný zájem Správce – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající ve vyhledávání zaměstnanců a provádění náborových procesů zaměřených na výběr uchazeče, jehož kvalifikace nejlépe odpovídá potřebám Správce;
  3. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro budoucí náborové účely a pokud Vámi poskytnuté údaje přesahují rozsah uvedený v písmenu a). Souhlas můžete udělit výslovným prohlášením nebo poskytnutím údajů potenciálnímu zaměstnavateli z vlastní iniciativy.

 

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě samostatného souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat. To však neovlivní zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Příjemci Vašich osobních údajů mohou být:

1. subjekty, kterým je Správce povinen údaje v souladu s právními předpisy poskytnout,

2. jiné společnosti v rámci skupiny Syngenta,

3. subjekty podporující náborový proces Správce,

4. subjekty poskytující Správci účetní, finanční, auditorské, kontrolní a právní služby,

5. subjekty nabízející Správci podporu v administrativních a kancelářských činnostech, při vyřizování služebních cest a při správě vozového parku,

6. poskytovatelé analytických, IT a hostingových služeb,

7. poskytovatelé softwaru používaného Správcem,

8. poskytovatelé hostingu IT systému,

9. poskytovatelé přepravních, poštovních a zásilkových služeb.

 

Osobní údaje budou zpracovávány až do ukončení náborového procesu. Pokud udělíte samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem budoucího náboru, budou údaje zpracovávány až do ukončení těchto náborových procesů nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 12 měsíců.

 

Správce zadává provádění konkrétních služeb a úkolů vybraným poskytovatelům služeb usazeným mimo Evropský hospodářský prostor (třetí země), zejména poskytovatelům IT služeb a integrovaných outsourcovaných služeb. V takových případech jsou osobní údaje předávány do třetí země na základě rozhodnutí Evropské komise, kterým se stanoví příslušná úroveň ochrany osobních údajů (např. Švýcarsko), a pokud není stanovena (např. Indie, USA), jsou v souladu se zákonnými požadavky použity vhodné záruky k vytvoření příslušné úrovně ochrany osobních údajů – jedná se zejména o standardní smluvní doložky EU. Máte právo kdykoliv požádat o další informace a získat kopie příslušných záruk.

 

Pokud Správce zpracovává osobní údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést kdykoliv námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.