You are here

Larvy kovaříků - drátovci

Elateridae

 

Zařazení škodlivého činitele

Nespecializovaní škůdci

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouci jsou protáhlého, štíhlého, dopředu zúženého a plochého těla. Typickým znakem je schopnost vymršťovat se z pozice na hřbetu rychlým prohnutím těla v oblasti štítu. Žijí většinou skrytě v trávě, pod hroudami nebo rostlinnými zbytky. Většina druhů se živí rostlinnou potravou nebo nektarem, některé druhy jsou i dravé. Dospělci nezpůsobují škody.

Larvy jsou silně protáhlé a tuhé, proto se nazývají drátovci. Jejich vývoj je víceletý 3–5 roků. Žijí v půdě, trouchnivějícím dřevě nebo v rostlinných zbytcích. Larvy mohou silně poškodit vzcházející rostliny, ale i velké hlízy brambor, bulvy řepy nebo kořeny kořenové zeleniny.

Kovařík obilní (Agriotes lineatus), Kovařík tmavý (Agriotes obscurus), Kovařík začoudlý (Agriotes ustulatus), Kovařík locikový (Agriotes sputator), Kovařík černý (Hemicrepidius niger)

Imago: Protáhlé tělo, podle druhu 6–17 mm dlouhé. Zbarvení je proměnlivé hnědožluté, hnědé, černé s kovovým leskem, červenohnědé.

Larva: Protáhlá silně chitinózní, oligopódní typ (tři páry krátkých hrudních končetin). Podle druhu na konci 3–5 letého vývoje 15–30 mm dlouhé. Zbarvení je okrové, žlutohnědé nebo světle hnědé. Žijí v půdě nebo rozkládajících se rostlinných zbytcích.

Příznaky, možnosti záměny

Dospělci neškodí, larvy žírem silně poškozují klíčící semena (obilí, kukuřice, luskovin apod.). Do dužnatých podzemních částí rostlin (hlízy brambor, bulvy řepy apod.) vyžírají hluboké úzké chodbičky. Často pletiva v okolí požerku zahnívají. Poškození je typické, záměna je málo pravděpodobná.

Biologie

Přezimující brouci se objevují obvykle v dubnu nebo květnu. Dospělci se mohou skrývat v rostlinném podrostu nebo tlejících rostlinných zbytcích. Některé druhy však vyhledávají květenství zejména mrkvovitých rostlin. Dospělci se živí především rostlinnými šťávami, některé druhy jsou i masožravé. Od druhé poloviny května kladou samičky do půdy 100–200 kusů vajíček.

K vývoji je nutná vysoká vlhkost prostředí jinak zasychají. Vylíhlé larvy jsou velké jen několik milimetrů a vyžadují vysokou vlhkost. Z počátku se živí výhradně humusem. Jejich vývoj je dlouhý 3–5 let. Po prvém roce vývoje poškozují rostliny. Vyskytují se v půdě ohniskovitě a největší škody způsobují po zaorání víceletých plodin zejména pícnin. Během roku se stěhují do různých hloubek podle vlhkosti půdy. Larvy vyhledávají vlhkou, ale nepřemokřenou půdu.

Hospodářský význam

Největší škody způsobují larvy na jaře a na podzim poškozováním klíčících semen - obilí, kukuřice nebo dužnatých podzemních částí rostlin - hlízy, kořeny nebo bulvy. Poškozené části často zahnívají.

Indikace ošetření

Práh škodlivosti zjistíme pomocí bramborových hlíz a leží mezi 1 až 2 larvami na čtverečný metr. Zjišťování prahových hodnot je dosud velmi obtížné, protože rozmístění larev na poli je velmi nepravidelné. Preventivně je možno proti drátovcům použít moření osiva insekticidy nebo použít granulovaný insekticid do řádků při setí.

Řešení Syngenta

force Syngenta

Force 1,5 G

Bázlivci kukuřičnému nedá šanci!