You are here

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

Stránky www.Syngenta.com vlastní a provozuje společnost Syngenta International AG, se sídlem P.O.Box CH-4002 Basilej, Švýcarsko, jako správce údajů. Výraz „Syngenta“ znamená společnost Syngenta International AG. Syngenta dodržuje všechny obecně závazné právní předpisy a z nich vyplývající zákonné požadavky týkají ochrany osobních údajů jednotlivců, kteří tyto stránky používají. Výraz „stránky“ označuje webové stránky na adrese www.syngenta.com. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje aktuální politiku a postupy společnosti Syngenta, jež se týkají osobních údajů, které Syngenta prostřednictvím těchto stránek zpracovává.

Syngenta Czech s.r.o., IČ 45146365, se sídlem Stodůlky, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 8308 není správcem, ale pouze zpracovatelem osobních údajů.

Datum účinnosti

Toto prohlášení nabývá účinnosti ke dni 31. srpna 2016.

Rozsah úpravy

Toto prohlášení upravuje naší politiku ochrany osobních údajů zpracovávaných na těchto stránkách. Osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, Osobním údajem může např. být Vaše jméno, poštovní či e-mailová adresa, daňové identifikační číslo a další osobní informace, které nám předáváte při užívání těchto stránek, tvorbě účtu a osobního profilu.

Váš informovaný souhlas

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je zahrnuto a je součástí podmínek www.Syngenta.com. Používáním těchto stránek souhlasíte na dobu neurčitou se zpracovávání, zejména shromažďováním, použitím a sdělováním Vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Syngenta průběžně tyto stránky vylepšuje a přidává do nich nové funkce a funkční prvky. Tato průběžná vylepšení, změny zákona nebo změny technologií si mohou vyžadovat změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Syngenta si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv aktualizovat nebo upravit. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů při každém přihlášení nebo použití těchto stránek znovu přečetli.

Které osobní údaje zpracováváme na těchto stránkách?

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, kterou nám dáte k dispozici. Osobní údaje jsou vyžadovány, když si objednáváte službu, zřizujete si účet a posíláte nám zpětnou vazbu. Tak např. osobní údaje mohou být obsaženy v informaci, která obsahuje Vaše jméno, adresu (pro účely vyúčtování i registrační), identifikační údaje produktu, číslo kreditní karty a další platební údaje. Tyto údaje mohou uschovány v našich databázích kontaktů a podpůrných databázích z důvodu realizovaných obchodů, probíhajících obchodů či z důvodu marketingových, protože dle našeho názoru by pro Vás mohly být zajímavé materiály o našich produktech a službách. Syngenta používá osobní údaje k lepšímu porozumění našim zákazníkům a trhům, ke zlepšování našich produktů, služeb a těchto stránek a k marketingu našich produktů a služeb pro naše zákazníky a potenciální zákazníky, včetně těch, kteří jsou registrovanými uživateli těchto stránek.

Údaje, které neumožňují identifikovat subjektu údajů, tedy Vás, jsou pouze statistické povahy a slouží pouze ke sledování návštěvnosti těchto stránek. Tyto informace mohou obsahovat údaj např. o Vaší doméně, z níž přistupujete na internet, den a čas Vaší návštěvy těchto stránek a internetovou adresu webových stránek, z nichž jste se přímo dostali na tyto stránky. Tyto informace jsou shromažďovány v agregované formě s cílem zlepšit tyto stránky a učinit je více atraktivní pro uživatele.

Zvláštní ujednání o užívání určité funkcionality či heslem chráněných oblastí těchto stránek

Tyto stránky mohou obsahovat zvláštní funkcionality či heslem chráněné oblasti. Pokud budete souhlasit s používáním určité zvláštní funkcionality či heslem chráněné oblasti, projevujete tím též souhlas dle ust. § 1770 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník s jiným způsobem uzavření smlouvy. Chcete-li využívat tuto zvláštní funkcionalitu či heslem chráněnou oblast, můžete být současně požádání o udělení souhlasu se zvláštními podmínkami používání této funkcionality či heslem chráněné oblasti. V takovém případě budete zvláště vyzvání k udělení souhlasu se zvláštními podmínkami, např. přečtením textu obsaženého ve zvláštním okně a kliknutím na tlačítko „souhlasím“. Zakliknutím tlačítka „souhlasím“ uzavíráte tzv. „click-through smlouvu“ V případě, že ujednání click-through smlouvy se odchylují od tohoto prohlášení, pak mají tato ujednání přednost před tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, pouze však v rozsahu úpravy click-through smlouvy.

K čemu Syngenta používá Vaše osobní údaje (účel zpracování osobních údajů)?

Syngenta zpracovává osobní údaje, které při použití těchto stránek poskytujete, k poskytování informací, služeb a produktů, jež si vyžádáte. Syngenta osobní údaje získané prostřednictvím těchto stránek používá:

- k realizaci objednávek produktů, informací a služeb,

- k zajištění bezpečnosti a ochraně před úvěrovými a jinými podvody,

- k poskytování lepších služeb našim zákazníkům, zejména k lepšímu porozumění jejich potřebám, ke zlepšení našich výrobků a služeb

- k vytvoření Vaší osobní historie používání těchto stránek,

- k vytvoření historie navštívených marketinkových akcí,

- k marketingu našich produktů a služeb pro naše zákazníky a potenciální zákazníky, ke zlepšení našeho marketinku,

- za účelem Vašeho kontaktování s informací či výzvou týkající se Vašeho užívání těchto stránek, k umožnění účasti ve výzkumech a k zasílání zpětných vazeb,

- ke zlepšování obsahu, funkčnosti a uživatelského komfortu těchto stránek,

- ke zlepšování našich produktů a služeb a k marketingu našich produktů, a

- pro jakýkoliv další účel sdělený v prohlášení o zpracovávání osobních údajů či v sjednané dohodě mezi Syngentou a Vámi.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na serveru v Německu, případně v jiném členském státu Evropské unie. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Syngenta nebo Syngenta Czech s.r.o., pokud je potřebují k výkonu své práce či k nim přistupují v rámci plnění svých pracovních úkolů.

Statistické informace

Můžeme sdílet agregované demografické informace či analytické informace s třetími osobami, v tomto případě se však jedná o informace anonymizované, které neumožňují Vaší identifikaci. Agregované informace, které můžeme sdílet, jsou získávány prostřednictvím cookies aplikací a podobných technologií, jak je blíže vysvětleno v oddíle věnovaném cookies a podobným funkcionalitám.

Jak popsáno ve zvláštním oznámení o soukromí

Syngenta si vyhrazuje právo zpřístupnit Vaše osobní údaje, jak je blíže specifikováno v oznámení o soukromí vyvěšené na těchto stránkách, kde jste Vaše údaje poskytli.

Jak popsáno v click-through smlouvy

Syngenta si vyhrazuje právo zpřístupnit Vaše osobní údaje, jak je blíže specifikováno v click-through smlouvě, s níž jste vyslovili souhlas.

Vaše volby

Princip

V informačních a marketinkových materiálech, které Vám e-mailem pošleme, je obsažena možnost, abyste nás informovali, že již si nepřejete, abychom Vám takovéto materiály v budoucnu posílali. Pokud jste si vytvořili uživatelský účet či osobní profil na našich stránkách, můžete též zde změnit Vaše rozhodnutí ohledně Vašeho soukromí, a to změnou nastavení Vašeho účtu či změnou nastavení profilu našich stránek.

Přímý marketink (nabízení obchodu a služeb)

Před tím, než předáme Vaše osobní údaje, které byly získány v souvislosti s naší činností správce, za účelem nabízení obchodu a služeb, či než umožníme našim sesterským společnostem, aby tak učinily, umožníme Vám, zda souhlasíte s tímto postupem. Je Vašim právem kdykoliv žádat o vyjmutí ze seznamu uživatelů, jimž jsou tímto způsobem nabízeny služby. Pokud tak chcete učinit, prosím zašlete nám e-mail na adresu [email protected]. Viz níže kontaktní údaje na této stránce. Prosíme, vždy uveďte celé své jméno, adresu, e-mailovou adresu, aby Vás bylo možné najít na předmětném mailovém seznamu. Po doručení Vašeho požadavku na vyjmutí z mailového seznamu, tak bez zbytečného odkladu učiníme.

Jak můžete přistoupit k Vašim osobním údajům, aktualizovat či opravit je?

Můžete projevit přání přistoupit k Vašim osobním údajům shromážděných prostřednictvím těchto stránek a přání provést jejich opravu tak, že se obrátíte na Syngentu prostřednictvím [email protected]. Poskytněte prosím dostatek informací, které nám umožní Vaše osobní údaje identifikovat. Na Vaše požadavky budeme reagovat řádně a včas. Žádosti o opravu nebo odstranění osobních údajů podléhají platným zákonným povinnostem vztahujícím se k hlášení nebo uchování dokumentů, které jsou pro společnost Syngenta stanovené.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Společnost Syngenta klade velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Společnost Syngenta podnikne obchodně přiměřená opatření k tomu, aby zachovala spolehlivost, přesnost, úplnost a aktuálnost osobních údajů v našich databázích, a aby chránila bezpečnost našich databází. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak to bude přiměřeně potřebné pro účely, pro které byly tyto údaje sebrány, nebo k tomu, aby byly dodrženy platné zákonné požadavky na hlášení nebo uchování dokumentů, nejvýše však po dobu 25 let (doba uchovávání dat). Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. Naše servery a naše databáze jsou chráněné bezpečnostními technologiemi odpovídajícími standardu ve svém odvětví, jako jsou firewally a ochrana hesel odpovídající danému standardu. Zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům, byli vyškoleni tak, aby s těmito údaji zacházeli řádně a v souladu s našimi bezpečnostními protokoly. Nemůžeme sice garantovat, že nedojde ke ztrátě, zneužití, neoprávněnému sdělení, změně či zničení údajů, snažíme se ale takovým politováníhodným událostem s nejvyšším nasazením předcházet.

Hypertextové odkazy na jiné stránky společností Syngenta

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje politiku týkající se pouze stránek www.Syngenta.com. Společnost Syngenta a její sesterské společnosti provozují řadu různých typů webových stránek pro různé účely a jsou proto na nich vyvěšeny specifické podmínky užívání těchto webů a zvláštní prohlášení o zpracování osobních údajů (dále „jiné webové stránky“). Pokud navštívíte tyto jiné webové stránky, věnujte prosím krátký čas pročtení prohlášení o ochraně osobních údajů, které je na příslušných stránkách vyvěšené, a informujte se tak o tom, jaké osobní údaje se mohou prostřednictvím daných stránek zpracovávat.

Hypertextové odkazy na jiné stránky

Stránky www.Syngenta.com obsahují hypertextové odkazy na webové stránky, které provozuje náš externí poskytovatel služeb, naše pobočky či třetí osoby. Toto prohlášení se nevztahuje na osobní údaje shromažďované na takovýchto stránkách. Předtím, než na jakékoliv tyto stránky vstoupíte nebo na nich poskytnete jakékoliv své osobní údaje, důrazně doporučujeme, abyste si pročetli sdělení o ochraně osobních údajů, které je na daných stránkách vyvěšeno.

Děti

Společnost Syngenta neprovádí záměrný sběr osobních údajů o dětech mladších 13 let. Jste-li mladší 13 let, osobní údaje nám prosím nesdělujte. Pokud máte důvod se domnívat, že společnosti Syngenta poskytla osobní údaje nějaká osoba mladší 13 let, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu [email protected]; vynasnažíme se, abychom takové osobní údaje z našich databází odstranili.

Rozhodné právo

Tyto podmínky užívání webu se řídí švýcarským právem, a také byly upraveny dle právních předpisů České republiky na ochranu osobních údajů.

Dotazy ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud budete mít o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nějaké otázky nebo budete-li mít jakékoliv obavy o tom, jak stránky www.Syngenta.com Vaše osobní údaje zpracovávají, sdělte nám to prosím prostřednictvím emailu syn. [email protected].