You are here

Květilka všežravá

Květilka všežravá
Delia florilega

Květilky

Zařazení škodlivého činitele

Nespecializovaní škůdci

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Imago: Poloviční velikost mouchy domácí (4–6 mm), šedé zbarvení, 3 podélné hnědé pruhy na horní straně hrudi a jeden černý pruh na zadečku

Larva: Je 6–7 mm dlouhá, acephalní, dva černé ústní háčky, zadeček s 8 menšími okrajovými kuželovirými výrůstky a 6 většími středními výrůstky

Kukla: Leskle hnědá, soudečkovitá, asi 5 mm dlouhá

Larvy škodí pod povrchem půdy, zejména ve stádiu klíčení obilnin, kukuřice, brambor, cukrovky, jetele, vojtěšky a zahradního bobu, hrachu, kapusty, okurek a chřestu.

Příznaky, možnosti záměny

Larvy podzimní generace poškozují žírem klíčící osivo nebo koleoptyle a také kořeny ozimů. Zrno potom vůbec neklíčí nebo klíček odumírá.

Podobné škody vznikají u kukuřice žírem larev 1. generace, zvláště při napadení jednotlivých zrn více larvami. 2. generace může způsobovat podobné poškození klíčků u bobu.

Poškození klíčících a vzcházejících rostlin může být způsobeno mezi jiným také bzunkou, květilkou obilnou, drátovci a slimáky.

Biologie

Přezimuje kukla v půdě. Přinejmenším v klimaticky vhodných oblastech je třeba počítat s třemi překrývajícími se generacemi. Dospělci se objevují v květnu, červnu až červenci a v září až říjnu. Samička klade až 90 vajíček přednostně do čerstvě nakypřené, vlhké půdy, bohaté na humus. Larvy se mohou živit také organickou hmotou nebo zbytky rostlin v půdě. Na kulturních rostlinách jsou škodlivé především tehdy, pokud jsou oslabené nevhodnými podmínkami k růstu nebo se vyvíjejí jen pomalu; za podmínek příznivých pro růst rostliny napadení odrůstají. Dorostlé larvy se kuklí 2–4 cm hluboko v půdě. Při 20 °C trvá vývoj od vajíčka do stádia dospělce přesně 4 týdny. S poškozením je třeba počítat na těch pozemcích, kde byly jako předplodina náchylné plodiny, jako je bob, hrách nebo košťáloviny. Nakypřená půda bohatá na humus podněcuje květilku k vyšší snůšce vajíček. Chladné a deštivé počasí snižuje její aktivitu.

Hospodářský význam

V polních podmínkách způsobuje jen zřídka ekonomicky významné škody. Větší škody způsobuje v krytých prostorách a menších plochách zejména na luskovinách a některých zeleninách.

Řešení Syngenta