You are here

Zemědělství je IN!

Pozvánky na akce
03.09.2015

Je vám 18-30 let a jste studentem zemědělského oboru? Zúčastněte se naší soutěže a vyhrajte stipendia na další studium. Více o pravidlech zde.

Pravidla soutěže

Tato pravidla upravují soutěž s názvem Zemědělství je IN (dále jen „soutěž“).

 • Obecné podmínky soutěže
 • Cíl soutěže
 • Účast v soutěži
 • Registrace do soutěže
 • Specifikace soutěžních děl
 • Pravidla soutěže
 • Ceny
 • Závěrečná ustanovení
 • Pravidla pro zpracování údajů ČR

Obecné podmínky soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Syngenta Czech s.r.o., IČ: 45146365, se sídlem Bucharova 1423/6, Praha 5 - Stodůlky, PSČ 158 00 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž probíhá na internetových stránkách www.syngenta.cz (dále jen „internetové stránky soutěže“) v termínu od 1. září 2015 do 31. prosince 2015. Vyhlášení soutěže proběhne 1.2.2016 na internetových stránkách. Výherci budou kontaktováni.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je zvýšit motivaci mladých lidí pokračovat v zemědělství i po ukončení studia a poukázat na důležitost tohoto oboru pro naši budoucnost. Chceme taktéž zvýšit povědomí a reputaci tohoto oboru mezi veřejností a to neformální formou rozvíjející kreativitu. Samozřejmostí je i zvýšit povědomí o naší společnosti jako potenciálního budoucího zaměstnavatele nebo partnera.

Účast v soutěži

Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž je určena jednotlivcům - studentům středních a vysokých škol zemědělských oborů, kteří studují v prezenčním, kombinovaném i dálkovém studiu a zároveň ve věku 18 – 30 let. Soutěž je otevřená všem uchazečům splňujícím podmínky vypsané výše s trvalým pobytem v České republice. Každý člověk se může zúčastnit pouze jednou. Jazyk dokumentu musí být česky.

Registrace do soutěže

Všichni účastníci soutěže mají povinnost se registrovat. Registrace zasláním soutěžního díla a kontaktů (jméno a příjmení, název školy a obor studia, ročník, mobilní telefon, email).

 • Na emailovou adresu [email protected]
 • Poštovní adresu společnosti: Syngenta Czech s.r.o., Bucharova 1423/6, Praha 5 - Stodůlky, PSČ 158 00

Účastník soutěže odesláním tohoto emailu nebo poštovní zásilky souhlasí s Pravidly soutěže uveřejněnými na webových stránkách a na letáku a zároveň uděluje společnosti Syngenta Czech s.r.o. souhlas s Pravidly týkající se správy, zpracování a uchovávání osobních údajů jimi poskytnutých (konkrétní znění uvedeno níže). Společnost Syngenta si vyhrazuje prostor využít díla přihlášená do soutěže pro své propagační a marketingové účely, stejně tak i jméno výherce a název školy, na které studuje.

Specifikace soutěžních děl

Soutěžní dílo by mělo být ztvárněno kreativním způsobem. Jsou akceptovány tyto formáty:

 • kresba
 • malba
 • série fotografií (ve formátu jpg max. 30)
 • koláž
 • esej nebo povídka (max. 1000 slov)
 • krátké video (max. 3 minuty)

Při překročení velikosti přílohy 15 MB je možné sdílet dílo přes úschovnu. Důležitý je nápad, vtip, estetická hodnota, originalita a výstižnost. Pokud jsou na zaslaných fotografiích zobrazeni lidé, potvrzuje autor fotografie, že má souhlas vyobrazených osob s užitím fotografie pro účely propagace soutěže. Účastník odpovídá za to, že jeho soutěžní dílo je etický a neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se organizátor důvodně domnívá, že soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn soutěžícího ze soutěže vyřadit.

Pravidla soutěže

Po odeslání soutěžního díla a kontaktních údajů dojde k zařazení do soutěže. Všechna díla budou hodnocena zaměstnanci společnosti Syngenta. Vybráno bude 20 nejlepších prací, které budou hodnoceny všemi zaměstnanci společnosti Syngenta. Hlasování proběhne tajně a zvítězí účastník s největším počtem hlasů. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím kontaktu uvedených při registraci.

Ceny

V soutěži jsou odměňována první tři místa. Výherce umístěný na 1. místě obdrží jednorázové stipendium 25 000 Kč, na 2. místě získá 15 000 Kč, na 3. místě dostane 5 000 Kč. Ceny nelze vymáhat právní cestou. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. Výherní listina pro všechny ceny bude k dispozici u organizátora soutěže a na internetových stránkách soutěže.

Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu ke všem realizátorům soutěže, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se i přesto výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti Syngenta v České republice nebo zahraničí, nebo osoba jim blízká, cena se nevydá. Výhra se nepředá ani v případě, že organizátor zjistí či bude mít podezření, že výhra byla získána podvodným jednáním, plagiátorstvím či v rozporu s těmito pravidly.

Závěrečná ustanovení

Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že se seznámil s jejími úplnými pravidly a zavazuje se je dodržovat s vědomím případných důsledků jejich porušení nebo nedodržení. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Organizátor si vyhrazuje právo změnit soutěžní pravidla, pokud k tomu okolnosti nutí. Pokud se vyskytnou jakékoliv sporné situace v průběhu soutěže, právo konečného rozhodnutí má organizátor.

Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. září. 2015.

V Praze dne 31.8.2015

Pravidla pro zpracování údajů ČR

Účastník zasláním svého díla do soutěže uděluje společnosti Syngenta Czech s.r.o. v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů výslovný souhlas se správou, zpracováním a uchováváním osobních údajů poskytnutých společnosti Syngenta Czech s.r.o. a prohlašuje, že byl společností Syngenta Czech s.r.o. při poskytnutí osobních údajů řádně informován o právech podle zákona o ochraně osobních údajů, a to prostřednictvím poučení uvedeného na těchto webových stránkách a na zadní straně letáku.

Účastník soutěže zároveň prohlašuje, že je oprávněn k udělení souhlasu ve shora uvedeném rozsahu. Účastník soutěže zasláním svého díla prostřednictvím emailu nebo poštou dále stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s pravidly soutěže uveřejněnými na soutěžním letáku a internetových stránkách společnosti Syngenta Czech s.r.o. www.syngenta.cz a zavazuje se je dodržovat.

Účastí v soutěži uděluji výslovný souhlas obchodní společnosti Syngenta Czech s.r.o., IČ: 45146365, se sídlem Bucharova 1423/6, PSČ: 158 00, Praha 5, Stodůlky, jakožto správci osobních údajů, se správou, zpracováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů, a to za účelem účasti v soutěži pořádané správcem. Tento souhlas uděluji po dobu 3 let od jeho udělení.

Poučení subjektu údajů:

Subjekt údajů má ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), zejména právo přístupu ke všem poskytnutým údajům dle ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva upravená v ustanoveních § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně, případně jinými prostředky, zejména shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, uchováváním na těchto nosičích, předáváním správci či správcem určeným subjektům, používáním správcem stanoveným způsobem, upravováním, opravováním, pozměňováním, doplňováním, blokováním či likvidováním.

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům správce. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsah této informace musí odpovídat ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo může požádat, aby správce, případně zpracovatel, odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.