Výjimka pro Reglone a Actara 25 WG

Aktuality

Výjimka pro Reglone

Ve sbírce právních předpisů ÚKZÚZ bylo zveřejněno Nařízení pro omezené a kontrolované použití přípravku Reglone. (viz: Sbírka právních předpisů územě samosprávných celků a některých správních úřadů (gov.cz)). Nabytí účinnosti 29. 4. 2022.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 29. 5. 2022 do 25. 9. 2022.

Společnosti Syngenta opravdu záleží na bezpečné aplikaci přípravku Reglone, a proto bude pro aplikaci Reglone poskytovat balíček s ochrannými pomůckami. Tento balíček bude možné získat přímo u regionálních obchodních zástupců.

plodina, oblast použití škodlivý organismus jiný účel použití

jednorázová dávka přípravku

[L/ha]

dávka vody [L/ha] počet aplikací za sezonu OL* (dny) poznámka

vojtěška (množitelské porosty)

desikace 4,0 200-600 1x 3-5 na počátku dozrávání
svazenka vratičolistá (množitelské porosty) desikace 4,0 400-800 1x 7 BBCH 84-89

ředkev olejná (pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení) 

desikace 2-3 200-600 1x AT na počátku dozrávání porostu

jeteloviny (množitelské porosty) 

desikace 3,5 200-600 1x 3-5 na počátku dozrávání porostu
brambor (sadbové)  desikace 3-4 200-600 1x 7-14 před sklizní, podle stavu porostu, a náletu přenašečů virových chorob

len setý (pro produkci osiva a technické využití)

desikace 2,5-4 300-500 1x 7 Pro produkci osiva, pro technické účely
Hrách setý - peluška (množitelské porosty) desikace 2,5-4 300-500 1x 6(7) Post-emergentně 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní. AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Posklizňové zbytky ošetřených rostlin musí být buď zaorány nebo odstraněny z pozemku a zlikvidovány. Zbytky ošetřených rostlin nesmí být použity ke zkrmování nebo podestýlce hospodářských zvířat

Podmínky k aplikaci přípravku:

 • Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem od okraje ošetřovaného pozemku (resp. ze všech stran pozemku), je 20 metrů
 • Uživatel pozemku (DPB dle LPIS) je povinen informovat před použitím přípravku všechny sousedy, kteří by mohli být vystaveni úletu aplikační kapaliny (především, jejichž pozemky sousedí s ošetřovaným pozemkem).
 • Uživatel DPB dle LPIS je povinen informovat nejpozději 2 pracovní dny před použitím přípravku místně příslušné pracoviště Oddělení kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ, v jehož územní působnosti se nachází ošetřované pozemky (DPB), a to prokazatelným způsobem (např. do datové schránky ÚKZÚZ, na e-mail [email protected]).
 • V oznámení uvede uživatel DPB následující údaje:
 1. Název místně příslušného oddělení kontroly zemědělských vstupů, kam je oznámení směřováno,
 2. Název společnosti, adresa, IČO, která bude aplikaci přípravku provádět,
 3. Datum aplikace přípravku,
 4. Č. DPB dle LPIS a název katastrálního území, kde bude aplikace provedena,
 5. Obchodní název přípravku a plodina, která bude přípravkem ošetřena.
 6. NOVĚ: Název, typ zařízení pro aplikaci přípravku, které bude pro aplikaci použito, a jeho výrobní číslo
 7. NOVĚ: Název uzavřeného/bezkontaktního systému pro plnění nádrže aplikačního zařízení přípravky (CTS – Closed Transfer System), který bude použit při přípravě postřikové kapaliny a způsob napojení na zařízení pro aplikaci přípravku.
 • Uživatel (dříve Vlastník) pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení po okraji ošetřovaného pozemku, během aplikace a až do zaorání zbytků rostlin/ošetřených částí rostlin (dříve do sklizně), například cedulemi (v přiměřené vzdálenosti od sebe, maximálně však 25 metrů) s nápisem: „Chemicky ošetřeno. ZÁKAZ vstupu pro nepovolané osoby na ošetřené plochy do doby sklizně!“ s doplněním časových termínů a současně uvede kontakt na osoby/firmu, která aplikaci prováděla.

Podmínky k zajištění bezpečnosti při práci:

 • Ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP) – nově více specifikovány
 • Při aplikaci je třeba použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče typu 4 (podle ČSN EN 15695-1, tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu, i parám); a dále s protiúletovými tryskami 90 %
 • Ruční aplikace přípravku není povolena.
 • Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
 • Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty.
 • Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží a očima.
 • Po odložení OOPP se důkladně osprchujte.
 • Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
 • Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.
 • Vstup na ošetřený pozemek za účelem kontroly provedení postřiku je možný až za dva dny po aplikaci.
 • Při přípravě aplikační kapaliny a následném plnění postřikovače nutno VŽDY použít UZAVŘENÝ přečerpávací systém ke snížení expozice.
 • Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky.
 • Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách.
 • Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncertovaným přípravkem, dostatek čisté vody pro případnou první pomoc.

Kontrolní orgány obou resortů zdravotnictví i zemědělství budou bedlivě vyhodnocovat používání Reglonu v roce 2022, tj. bude zvýšená četnost kontrol přímo během přípravy postřiku a aplikace, a to za účelem využití těchto poznatků pro potenciální povolení žádosti na rok 2023. K co nejvyšším šancím na úspěch obdržení výjimky i v roce 2023 je nutná maximálně možná zodpovědnost při aplikaci.    

Výjimka Actara 25 WG

Doba použitelnosti přípravku od 13. 4. 2022 do 11. 8. 2022.

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka

​1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL

4) pozn k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně

chmel šedavka luční, drátovci, lalokonosec libečkový, dřepčík chmelový 0,2 kg/ha AT 1) od 11 BBCH do 33 BBCH  

AT - ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
chmel 600 l/ha postřik pásový 1x / rok

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Tabulka ochranných vzdáleností

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
chmel 6 6 6 6
Ochranná vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
chmel 10 10 10 10

Další omezení:

Zvlášť nebezpečný pro včely.