You are here

Ušetřete čas i peníze podzimní aplikací herbicidů

Aktuality
18.08.2021
Podzimní herbicidy Syngenta Defi a Evo a Boxer
Podzimní herbicidy Syngenta Defi a Evo a Boxer

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., technická podpora Syngenta Czech 

Regulace plevelů je nezbytnou součástí pěstební technologie obilnin. Včasná regulace již v podzimním období přináší pěstiteli řadu výhod – je vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah. V letech, kdy zima není příliš chladná, mohou plevele vegetovat prakticky po celé zimní období. Proto je podzimní regulace plevelů ještě důležitější.

 

Aplikace herbicidů v průběhu vzcházení eliminuje negativní konkurenční působení plevelů a zajistí dobré podmínky pro optimální rozvoj porostů ozimů.

 

Pro časnou podzimní regulaci plevelů v ozimých obilninách máme od letoška k dispozici hned dvě řešení. 

Herbicid Defi Evo a novinku Boxer, kterou lze použít pro sólo aplikaci nebo do tank-mixu s možností volby partnera podle potřeb dané lokality.

 

Defi Evo herbicid Syngenta

Zkrotí chundelku metlici i další dvouděložné plevele

Herbicid Defi Evo tvoří dvě účinné látky s rozdílným mechanismem účinku (prosulfocarb a diflufenican). To zajišťuje optimální efekt na plevelné rostliny. Obě účinné látky se navzájem doplňují jak v mechanismu příjmu účinných látek plevelnou rostlinou, tak v účinku.

Příjem účinných látek je u herbicidu Defi Evo zajištěn

  • přes půdu (převažuje u diflufenicanu)
  • a také přes hypokotyl vzcházejících plevelů (převažuje u ú.l. prosulfocarb).

Navíc díky obsahu účinné látky diflufenican dokáže přípravek Defi Evo dlouhodobě působit na nově vzcházející plevele.

Díky těmto parametrům Defi Evo hravě zajistí eliminaci všech významných ozimých dvouděložných plevelů, chundelky metlice včetně rezistentních populací. Velmi dobře reguluje také ostatní trávovité plevele jako například psárku polní.

 

Defi Evo – jednoduše a efektivně

Herbicid Defi Evo nabízí jednoduché a efektivní použití ve všech ozimých obilninách a široké spektrum účinku.

Výhody

  • Registrace a možnost použití ve všech ozimých obilninách – v pšenici, ječmeni, žitě i triticale.
  • Široké spektrum účinku – spolehlivě reguluje jednoděložné jednoleté i dvouděložné jednoleté plevele.

Herbicid Defi Evo je určen pro preemergentní nebo postemergentní aplikaci do růstové fáze BBCH 13. Doporučená dávka pro aplikaci Defi Evo je 3 l/ha, u obtížně hubitelných plevelů nebo při vysoké intenzitě zaplevelení je možné dávku zvýšit až na 4 l/ha.

Plevele citlivé na herbicid Defi Evo

Z dvouděložných plevelů působí Defi Evo proti plevelům, jako jsou ptačinec prostřední, hluchavky, rozrazily, svízel přítula, výdrol řepky, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, violka rolní, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský, mák vlčí, heřmánky, kakosty.

V případě silného výskytu heřmánkovitých plevelů, máku, chrpy nebo výdrolu řepky můžeme posílit jeho účinek použitím tank-mix kombinace s herbicidem obsahujícím ú.l. tribenuron-methyl 75 WG v dávce 10–13 g/ha.

Porovnání herbicid Defi Evo a neošetřená kontrola Porost ošetřený hrbicidem Defi Evo

Foto 1: Vlevo Defi Evo 3 l/ha, vpravo neošetřená kontrola

Foto 2: Defi Evo 3 l/ha

Boxer - herbicid Syngenta

Skvělý pro solo aplikace a ideální partner do tank mix kombinací

Herbicid Boxer s účinnou látkou prosulfocarb 800 g/l se k nám po několikaleté odmlce vrací.

Účinná látka je přijímána plevelnými rostlinami prostřednictvím pletiv klíčků a kořenů, a především přes hypokotyl vzcházejících plevelů.

Boxer je registrován mimo pšenice ozimé také pro použití v bramborách, hrachu a slunečnici.

Při aplikaci do pšenice ozimé přípravek spolehlivě účinkuje na trávovité i dvouděložné plevele vzešlé na podzim při preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci do dvou listů plodiny (BBCH 12).

 

Boxer – specialista na chundelku metlici

Aplikace herbicidu Boxer je možná už v dávce od 2,0 l/ha, kdy Boxer využijeme jako specialistu pro regulaci chundelky metlice. Tato aplikace je vhodná především na pozemky zaplevelené chundelkou a s nižším výskytem dvouděložných plevelů. V případě, že chceme dvoulitrovou dávku využít také k regulaci dvouděložných plevelů, je třeba Boxer doplnit tank-mix partnerem (např. pendimethalin, tribenuron-methyl nebo diflufenican + pendimethalin). Tank-mix kombinace s partnery zajišťuje výbornou účinnost na dvouděložné plevele i při aplikaci v nižší hektarové dávce.

 

Boxer v aplikačním sledu

Po podzimní aplikaci herbicidu Boxer v dávce 2,0 l/ha, která má za cíl regulaci chundelky metlice, může také následovat regulace dvouděložných plevelů až v jarním období, např. herbicidem Camaro.

 

Boxer sólo proti trávovitým  a dvouděložným plevelům

Aplikace herbicidu Boxer sólo v dávce 3,0–4,0 l/ha je vhodná k regulaci trávovitých i dvouděložných plevelů (dávku nastavujeme dle citlivosti plevelného spektra).

Porost ošetřený herbicidem Boxer Synergický efekt v účinnosti na psárku

Foto 3: Boxer 3 l/ha

Graf 1: Synergický efekt v účinnosti na psárku je při použití kombinace prosulfocarbu a flufenacetu významný.

 

Poznámka ke grafu:

Výsledky  účinnosti z 9 pokusů realizovaných v Německu

Aplikace: BBCH pšenice 9-12, BBCH psárky 10-13

Zaplevelení na kontrole u jednotlivých pokusů: 125 – 350 – 625 – 750 – 1192 – 1228 – 1250 – 1350 – 1400 lat/m2

 

Herbicidy Defi Evo i Boxer doporučujeme aplikovat v dávce aplikační kapaliny 300–400 l/ha.

Prosulfocarb – významný prvek antirezistentních strategií

Mechanismus účinku účinné látky prosulfocarb je jedinečný. Jedná se o inhibitor prodlužování řetězců mastných kyselin. V konečném důsledku dochází vlivem inhibice acyl-CoA elongázy k přerušení syntézy povrchových lipidů plevelných rostlin (vosky, suberin a kutin). V České republice jsou registrovány pouze herbicidy s účinnou látkou ethofumesate (skupina benzofuranů) pro použití k regulaci dvouděložných plevelů v řepě a právě již zmíněný prosulfocarb (skupina thiokarbamátů) pro použití v pšenici ozimé, bramborách, slunečnici a hrachu.

Díky jedinečnosti mechanismu účinku prosulfocarbu a jeho velmi nízkému riziku vzniku rezistence můžeme využít oba produkty jako přerušovače v antirezistentních strategiích nejen z hlediska regulace rezistentních populací chundelky metlice.

 

V jakých situacích doporučujeme produkty s obsahem prosulfocarbu přednostně využít?

Jednoznačně velký přínos mají produkty Defi Evo i Boxer v regulaci populací chundelky metlice rezistentních vůči širokému spektru skupin účinných látek (ALS inhibitory, ACC-asa i PSII inhibitory atd.). V případě, že problém s výskytem rezistentních populací přetrvává, (např. z důvodu velké zásoby semen chundelky metlice v půdním profilu nebo jejímu etapovitému vzcházení v průběhu mírné zimy), je vhodné antirezistentní strategii doplnit použitím herbicidu Axial Plus nebo Avoxa v jarním období.

Důležité je střídání herbicidních účinných látek v jednotlivých sezonách.

 

Defi Evo si poradí také s psárkou polní 

Defi Evo - regulace psárky

Foto 4: Varianta ošetření: CPOST aplikace Defi Evo 2,5 l/ha + flufenacet 0,5 l/ha, Kroměříž, 20. 5. 2019

Defi Evo se významně uplatní také v regulaci odolnějších trávovitých plevelů, jako je například psárka polní. Výsledky našich pokusů potvrzují, že Defi Evo hraje při regulaci psárky polní významnou roli.

Psárka polní má vysokou konkurenční schopnost a v porostech ozimých obilnin dokáže při vysokém zaplevelení způsobit značné výnosové ztráty. Psárka vzchází obvykle již koncem léta a následně v průběhu podzimu, je však možné pozorovat její vzcházení také na jaře a bohužel většinou velmi dobře odolává herbicidním zásahům. Hlavním důvodem vyšší odolnosti je její rychlé vzcházení a dynamika růstu na počátku vegetace anebo také rozvleklé vzcházení. Z tohoto důvodu je ideální regulovat psárku polní už v podzimním období a počítat s dočištěním porostu na jaře.

Díky synergickému efektu prosulfocarbu (graf 1) je velmi účinná kombinace Defi Evo s ú.l. flufenace. Naše doporučení je tank mix kombinace Defi Evo 2,0–2,5 l/ha + flufenacet 508,8 SC 0,5 l.

Herbicidy Defi Evo a Boxer se osvědčily zejména v lokalitách s prokázaným výskytem rezistentních populací chundelky metlice vůči ALS inhibitorům.