You are here

Novinky v registracích

Aktuality
15.04.2019
  • Vibrance XL (sedaxane, fludioxonil, metalaxyl-M) – nová registrace (reg. č. 5591-0)

Špičkové fungicidní mořidlo s trojkombinací účinných látek fludioxonil (88,27 g/l), sedaxan (176,42 g/l) a metalaxyl-M (34,24 g/l) ve formě kapalného suspenzního koncentrátu je určené pro moření osiva kukuřice. Přípravek účinkuje proti chorobám přenosným osivem a půdou, které se spolupodílejí na hnilobách vzcházejících rostlin kukuřice, mezi které patří Rhizoctonia solani Fusarium graminearum, Fusarium proliferatum, Fusarium subglutinans, Pythium arrhenomanes, Pythium sylvaticum, Pythium ultimum.

 Registrované použití: 

novinky registrace tabulka

Výsev namořeného osiva přípravkem Vibrance XL nemá žádná omezení v oblastech zvýšené ochrany vod, necílových organismů či zranitelných skupin osob.

Přesné informace o použití přípravku a bezpečnostních instrukcích k moření a výsevu lze nalézt na etiketě přípravku na webu Syngenta Czech.  

  • Moddus 250 EC, Pallisade (trinexapac-ethyl) – informace ke zkrmování slámy

Na základě nových poznatků společnosti Syngenta je možné nově povolit zkrmování slámy u porostů ošetřených přípravky Moddus 250 EC a Pallisade, a to za předpokladu, že bude dodržené dávkování a aplikační doba v registrovaných plodinách dle platné etikety přípravků. Ačkoliv tato možnost dosud nebyla etiketou nijak omezena, společnost Syngenta nemohla dát souhlas ke zkrmování z důvodu chybějících reziduálních studií.

Věříme, že toto napomůže pěstitelům zvláště v sušších rocích, kdy byl všeobecný nedostatek slámy pro krmení skotu.

Současně je nutné důrazně upozornit, že povolení nelze plošně vztáhnout na ostatní přípravky na bázi účinné látky trinexapac-ethyl, neboť tyto nebyly testované společností Syngenta, a kde z důvodu jiného složení ostatních doprovodných složek formulace, může vést k jiným závěrům.

  • Reglone (diquat) – informace k použití 

Dne 3.11.2018 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1532 ze dne 12. 10. 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 Sb., o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dikvát a kterým se mění prováděcí nařízení Komise /EU č. 540/2011.

Podle článku 1 tohoto nařízení se schválení účinné látky dikvát neobnovuje a podle článku 4 tohoto nařízení se v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 řádek 15, dikvát, zrušuje.

Podle tohoto nařízení ES bude povolení přípravku Reglone (reg. č. 3144-2) zrušeno
ke dni 4. 5. 2019.
Odkladné lhůty pro účely uvádění na trh či využití stávajících zásob:

  • Ukončení uvádění zásob přípravku na trh (na konečného spotřebitele) je do: 4.11. 2019
  • Ukončení používání těchto přípravků konečným spotřebitelem je do: 4.2. 2020

Se začátkem poslední sezóny přípravku Reglone se setkáváme s dotazy k povinnosti podání žádosti o povolení před samotnou aplikací. Povinnost požádat ÚKZÚZ o povolení k aplikaci dle paragrafu 50 Zákona o rostlinolékařské pěči vzniká tehdy, pokud je přípravek klasifikován jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2.  

Přípravek Reglone je klasifikován:

  • Akutně toxický, Kategorie 4 - H302: Zdraví škodlivý při požití.
  • Akutně toxický, Kategorie 3 H331: Toxický při vdechování.

Reglone tedy nepodléhá povinnosti žádat o povolení k aplikaci.

 

  • Touchdown Quattro (glyfosát) – změna v rozhodnutí

Dne 1.1. 2019 vstoupilo v platnost nové rozhodnutí o povolení k uvádění na trh a používání přípravku Touchdown Quattro (reg. č. 4495-0). Toto nové rozhodnutí, resp. změny v používání, vychází z dopisu Ministerstva zemědělství ze dne 23. listopadu 2018, čj. 68530/2018-MZE-17221, ve kterém ministr zemědělství rozhodl o aplikaci požadavků prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2324 týkajících se účinné látky glyfosát.

Tímto způsobem se ruší možnost aplikací přípravků obsahujících glyfosát v průběhu vegetace plodin (desikace), neboť v praxi nelze při plošné aplikaci rozlišit desikaci porostu od aplikace proti plevelům v téže plodině.

Termíny, vyplývající z rozhodnutí ÚKZÚZ, ze dne 13.12.2018 (nabytí účinnosti  1.1. 2019):

  • Ukončení uvádění zásob přípravku (Rozhodnutí ÚKZÚZ ze dne 3. 5. 2017) na trh: 1. 7. 2019
  • Ukončení používání těchto přípravků je do: 1. 7. 2020

 

I v tomto roce pro vás připravujeme řadu novinek, o kterých Vás budeme souhrnně informovat mimo jiné i v dalším vydání Syninfo.

Vždy používejte přípravky na ochranu rostlin dle návodu k použití, dle platné etikety, bezpečně a zodpovědně k sobě, ostatním osobám, rostlinnám a živočichům.