You are here

Některá spojení jednoduše fungují lépe!

Aktuality
15.04.2019

Výkonná, nezávislá a spolehlivá partnerka pro řešení jednoděložných a některých dvouděložných plevelů, která přináší špičkovou antirezistentní strategii a také flexibilitu v použití. To je Avoxa – nový herbicid, jenž od letošního roku můžete použít také v České republice.

Technický profil herbicidu Avoxa

Avoxa je prvním herbicidem, který obsahuje kombinaci účinných látek ze skupiny inhibitorů ACCasy (HRAC: A) a inhibitorů ALS (HRAC: B), čímž je zajištěna excelentní kontrola jednoděložných plevelů a současně podpořena antirezistentní strategie. Obě účinné látky zastoupené v herbicidu Avoxa zajišťují vysokou účinnost proti jednoděložným plevelům.

Avoxa tabulka

Účinné látky pinoxaden a pyroxsulam jsou aplikovány postřikem na listovou plochu. Příjem účinných látek probíhá výhradně přes list a poté jsou systematicky distribuovány v rostlině cílového plevelu. Převládá akropetální pohyb, ale v omezeném rozsahu se účinné látky šíří také bazipetálně.

 

Avoxa – Dva různé mechanismy účinku

Účinná látka pinoxaden je jediným zástupcem účinných látek ze skupiny fenylpyrazolinů.
Pinoxaden inhibuje enzym acetyl-CoA-karboxylázu a negativně ovlivňuje základní metabolické procesy, jako jsou syntéza mastných kyselin, syntéza lipidů, růst membrán, růst buněk a buněčné dělení. Pinoxaden působí pouze na enzym ACC-áza jednoděložných plevelů, neovlivňuje růst a vývoj dvoděložných plevelů. Podle klasifikace HRAC pinoxaden řadíme do skupiny A.

Účinná látka pyroxsulam patří do skupiny triazolopyrimidinů a zasahuje do syntézy aceto-laktátsyntázy, která je klíčovým enzymem pro tvorbu aminokyselin valinu, leucinu a isoleucinu. Aminokyseliny zaujímají centrální pozici v metabolismu rostoucích rostlinných pletiv a jsou úzce spojeny s mnoha dalšími metabolickými procesy. U jednoděložných a dvouděložných plevelů pyroxsulam inhibuje syntézu aminokyselin. Podle klasifikace HRAC pyroxsulam patří do skupiny B.

Kombinace dvou účinných látek pinoxaden a pyroxsulam v herbicidu Avoxa zajišťuje účinnost proti širokému spektru trávovitých plevelů. Závažné jednoděložné plevele  obilnin jsou díky herbicidu Avoxa regulovány bezpečně a efektivně.

 

Avoxa = aktivní antirezistentní strategie

Avoxa splňuje základní principy antirezistentní strategie: Vývoj rezistence vůči herbicidním účinným látkám může být díky kombinaci působení rozdílných mechanismů účinku (v tomto případě HRAC A+ HRAC B) oddálen. Kombinace dvou účinných látek je bezpečnější než střídání jednotlivých účinných látek při jejich sólo použití. Kombinace účinných látek s rozdílným mechanismem účinku předchází vzniku rezistence.

Účinnost na psárku polní a sveřepy je závislá na aplikované dávce herbicidu Avoxa (1,8 l/ha a 1,35 l/ha). Výsledky na lipnici roční dostupné ze dvou pokusných let (aplikace byla provedena v dávce 1,8 l/ha). Na základě praktických zkušeností z polních pokusů při srovnání účinnosti na pyroxsulam (0,22 kg/ha + 1 l/ha smáčedlo) je předpokládána úspěšná regulace lipnice obecné. Účinek na lipnici roční je značně rozdílný a silně závislý na růstové fázi plevele při aplikaci.

 

Graf – Avoxa, 1,8 l/ha, účinnost na trávovité plevele

graf avoxa

Vliv teploty při aplikaci na účinnost herbicidu Avoxa

Vliv teploty byl ověřován zejména ve vztahu k účinnosti na psárku polní a chundelku metlici. V grafu jsou výsledky pro psárku polní. Účinnost herbicidu Avoxa byla velmi stabilní a nezávislá na teplotě. V rozmezí od 5° C do >25 °C byla prokázána průměrná účinnost na psárku polní 95 % a průměrná účinnost na chundelku metlici 98 %.

Graf – Avoxa – vynikající účinnost nezávislá na teplotě

graf avoxa

Vliv růstové fáze plevelů na účinnost herbicidu Avoxa

 

Na základě výsledků z polních pokusů bylo zjištěno, že účinnost herbicidu Avoxa na chundelku metlici není ovlivněna její růstovou fází při aplikaci (n = 31), průměrná účinnost dosáhla 99 %. 
Účinnost proti psárce polní je závislá na její růstové fázi v době aplikace (n = 38), při velikosti >10 cm dochází k poklesu účinnosti.

tabulka ucinost

Graf – Vliv velikosti cílových plevelů (cm) při aplikaci na účinnost herbicidu Avoxa

graf plevel

Pro zajištění spolehlivé účinnosti na potlačení psárky polní je nutná včasná aplikace herbicidu Avoxa (do BBCH psárky 25).

 

 

Při testování účinnosti na chundelku metlici v maloparcelkových polních pokusech byly rozdíly v účinnosti použitých herbicidů výrazné. Účinnost herbicidu Avoxa byla o 7–60 % vyšší ve srovnání s konkurenčními produkty.

 

Graf: Avoxa je nejlepší herbicid na předcházení vzniku rezistence (chundelka metlice)
Polní pokusy Česká republika, 2014–2018, 15 pokusů

graf avoxa

 

Spektrum účinnosti proti dvouděložným plevelům

Účinná látka pyroxsulam disponuje účinností proti dvouděložným jednoletým plevelům. Při použití maximální aplikační dávky herbicidu Avoxa přesahuje účinnost na pomněnku rolní (Myosotis arvensis), kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), ptačinec žabinec (Stellaria media) a výdrol řepky (Brassica napus) 90 %. U plevelných druhů svízel přítula (Galium aparine), violky (Viola spp.), rozrazily (Veronica spp.), heřmánky (Matricaria spp.) a hluchavky (Lamium spp.) je průměrná účinnost 80–90 %. Proto společnost Syngenta doporučuje pro 100% účinnost aplikovat Avoxu s tankmix partnerem proti jednoletým dvouděložným plevelům.

 

Tabulka účinnosti AVOXY s doporučenými tankmix partnery

tankmix

Selektivita herbicidu Avoxa v ozimých obilovinách

Selektivita herbicidu Avoxa v obilninách byla hodnocena v rámci registračních pokusů pro ozimou pšenici (186 pokusů), ozimé žito (25 pokusů) a ozimé tritikale (27 pokusů). Srovnání bylo provedeno na regionální standardy ze skupiny účinných látek HRAC A a HRAC B. Testování bylo provedeno ve více než 200 polních pokusech a prokázalo vysokou míru bezpečnosti herbicidu Avoxa k plodině. Nebyly zjištěny žádné projevy fytotoxicity.

 

Avoxa je bezpečná pro následné plodiny

tabulka bezpecnost

Doporučení společnosti Syngenta

doporuceni