You are here

Jaké faktory ovlivňují moření obilovin?

Aktuality
03.08.2022
moření

Jaroslav Šubr, pokusník ve Zkušební stanici Trutnov s.r.o.

Moření je základní ošetření osiva, které nelze vynechat. Kupovat bychom měli pouze uznané a kvalitně namořené osivo od časem prověřených dodavatelů. Mnohdy zákazník není schopen ovlivnit, čím bude dodané osivo namořené, což považuji za nešťastné. Ztráty způsobené nekvalitní prací při moření a následné ztráty při manipulaci s osivem nás mohou lehce připravit o benefity kvalitních mořidel. Infikované a nevyčištěné osivo, které přichází do procesu moření, nezachrání ani to nejlepší mořidlo.

Mořička

Mořička je mechanizační prostředek na ochranu rostlin podléhající kontrole funkční způsobilosti podle vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. Testuje se po třech letech jako postřikovače. Pravidelné testování by mělo zajistit funkčnost mořičky a odhalit případné závady, které by mohly ovlivnit kvalitu moření osiva. Test namořenosti již není součástí kontroly funkční způsobilosti.

Mořička

Obr.: Mořička TZ4-052, používaná v registračních pokusech.

Úkolem mořičky je dodat přesné množství mořidla na určitou hmotnost osiva. V profesionální praxi se prakticky bez výjimky používají mořičky typu Rotostat, které plně vyhovují moderním požadavkům na moření a hygienu práce. Mořička by měla být v lince umístěna tak, aby  cesta namořeného osiva z mořičky do obalu byla co nejkratší. Při vlastním moření vznikají ztráty mořidla, jež se následně sčítají se ztrátami vznikajícími při manipulaci s osivem v obalech. Pokud se použije šnekový dopravník k dopravě osiva z obalu do secího stroje, vzniká další ztráta. Pokud se dostaneme s celkovou ztrátou mořidla ke 30 %, klesá jeho biologická účinnost. Mořička by měla být umístěna v temperovaném prostření. Moření při teplotách pod 5 °C není vhodné.

 

Lidský faktor

I když je proces moření do značné míry zautomatizován, kvalifikovaná obsluha je nenahraditelná a může velmi významně ovlivnit kvalitu moření. Některé parametry může obsluha nastavit ručně a zasáhnout tak do procesu moření. Kvalitní, zodpovědný a zkušený personál je důležitý i s ohledem na cenu používaných mořidel. Lidská chyba se může značně prodražit. Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že kontrola zařízení před zahájením moření je nezbytná. Obsluha by měla být detailně seznámena s funkcí mořičky, znát nastavení stroje a věnovat pozornost parametrům, které mají zásadní vliv na kvalitu namoření. Distribuce a rovnoměrnost moření je u mořiček typu Rotostat vynikající. Pro několik našich zákazníků jsme prováděli kontrolní moření, které bylo zaměřené na distribuci mořidla na osivo. Vážné rozdíly se u mořičky Rotostat při správném seřízení neobjevily. Mořidlo je třeba do bubnu mořičky dodat pomalu a plynule.  Vizuální posouzení (barevnost) osiva není ovšem žádný důkaz o kvalitě namoření. Nějaké „amatérské“ pokusy o moření bych rozhodně nedoporučil. Často jsou i na hraně zákona. Úspora oproti certifikovanému osivu většinou žádná není.

Osivo

Osivo, které má být namořeno, musí vykazovat standardní kvalitu. Jedná se o klíčivost, vlhkost, čistotu a zdravotní stav. Osivo je nutné před mořením dokonale vyčistit. To platí i při výrobě tzv. farmářského osiva. Negativně ovlivňují kvalitu moření zejména příměsi, tj. prach, úlomky zrn, plevy a zbytky klasů. Nejnebezpečnější je prach, který má obrovský povrch. Prach se uvolňuje při manipulaci s osivem prakticky neustále. Na prachové částice se naváže velké množství mořidla, které následně chybí na zrnech. Na prach se může navázat až 40 % mořidla (Ing. Beran). Čistota osiva je problém hlavně při výrobě tzv. farmářského osiva. Mnohdy nemá farmář potřebnou techniku na vyčištění osiva. Na mechanicky poškozených zrnech ulpí mořidlo, zrna následně nevyklíčí a přispívá to ke ztrátě mořidla. Velký problém může být promrzlé osivo, které se dostalo z korby nákladního vozidla přímo do mořičky. Osivo by před mořením mělo být taktéž vytemperováno. Nelze zanedbat ani zdravotní stav osiva. Osivo by mělo pocházet ze zdravých porostů.

špatné osivo

Obr.: Jak by nemělo vypadat osivo před mořením

Mořidlo

V současné době se používají tekutá mořidla. Ředí se vodou. Přídavek vody se řídí podle doporučení výrobce mořičky.  Dávky mořidel jsou většinou do dvou litrů na tunu. Dnes používaná mořidla mají vynikající přilnavost k osivu a nezhoršují jeho sypkost. U některých způsobů moření, např. insekticidní moření máku, kde se používá vysoká dávka mořidla, se reguluje vlhkost namořeného osiva. K tomu se používají přípravky na bázi mastku. Zaprášení mastkem sníží vlhkost a ovlivní technické vlastnosti osiva. Biologická účinnost moderních mořidel je vysoká proti širokému spektru chorob včetně snětí. Zároveň bych varoval před „výhodným“ nákupem od podezřelých dodavatelů. S ohledem na situaci na Ukrajině by se mohly na trhu objevit falešné produkty.

namořené osivo

Obr.: Namořené osivo pšenice

 

Kvalitní mořidla od společnosti Syngenta