You are here

Co jste dokázali s hybridním ozimým ječmenem Hyvido v sezoně 2021

Aktuality
17.09.2021
Hyvido

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta CZ

Každá sezona je jiná. Když člověk porovnává lokální klimatická data s daty průměrnými za celou republiku a těmi dlouhodobými, mnohdy se nestačí divit. Z rádia hlásají, že máme za sebou rekordně teplý červenec, na mnohých místech hlásí v sumě nižší jarní srážky oproti extrémně suchým minulým rokům. Subjektivně to však každý jedinec vnímá jinak. Překvapující jsou i články o výrazném úbytků hrabošů, a to tak výrazném, že ohrožuje populaci sov. Každá sezona je tedy jiná, a především jedinečná.

Každý rok touto dobou se vás snažíme informovat o aktuálních sklizňových výsledcích z provozních ploch. Také letos se můžete podívat, jak se dařilo Hyvidu „u sousedů“. Vše je shrnuto v ilustrativní mapce. Sklizeň ozimého ječmene v ČR v letošním roce nedosahovala výsledků předchozí sezony a v průměru se jednalo o 6,0 t/ha (dle dostupných dat České agrární komory). Tedy pokles o 0,22 t/ha oproti situaci roku 2020. Hranice 10 tun/ha byla atakována i překročena v letošním roce v několika lokalitách u pěstitelů Hyvida na Slovensku, konkrétně v nitranském kraji. V Čechách jsme se jí jen přiblížili. Úspěchy slavili i pěstitelé na horších stanovištích při výběru správné odrůdy (kompenzačních typů SY Toreroo a SY Dakoota).

mapa Hyvido

Srážky přicházely na jaře sice v omezeném, ale pravidelném režimu. Atypický byl především podzim, výrazně nepřející vysokými srážkami zakládání porostů ozimých obilnin. Správné načasování agrotechniky bylo velmi problematické. A stav porostů byl tak mezi regiony značně rozdílný. Výhodou hybridních ječmenů je hluboké a bohaté zakořenění a také mimořádná odnožovací schopnost. Z těchto vlastností je hybridní ječmen schopen profitovat a i v případě pozdějších termínů výsevu dokáže vytvořit zapojený porost. Nicméně zásadní je správná výživa ječmene a je potřeba na ni dbát především při prodlouženém vegetačním období v případě teplejších a vlhčích podzimů.

Každému novému uvedení odrůdy hybridního ječmene na náš trh předchází rozsáhlé lokální testování a stanovování optimálního výsevku v reakci na termín setí. Zde se každoročně potvrzuje pravidlo o vyšším odnožovacím potenciálu hybridních ječmenů oproti odrůdám liniovým. Přesto doporučujeme setí ve standardním agrotechnickém termínu. Rovněž se nám prokazuje vyšší schopnost dosažení výnosu pomocí navýšení HTZ u odrůd Hyvido oproti liniovým odrůdám v případě pozdějších termínů setí.

Nicméně pěstování hybridního ozimého ječmene má své vlastní požadavky, které se projevují především v jeho výživě.  Hlavním pilířem úspěchu je diferencované hnojení dusíkem, které se odlišuje od hnojení klasických ječmenů v jednotlivých vývojových fázích, ale také v jednotlivých dávkách dusíku.

Hyvido 2020

V čem spočívá klíč úspěchu u Hyvida?

  • hnojení podle předpokládané úrody s ohledem na lokalitu a odrůdu,
  • co nejdříve je to možné aplikovat regenerační hnojení,
  • s první či druhou dávkou dusíku aplikovat síru (na 10–15 kg N aplikovat 1 kg S),
  • zohlednit vývojovou fázi rostliny (na silně odnožené porosty neaplikovat příliš vysokou dávku N),
  • v případě příznivých podmínek rozdělit dávku dusíku do třech částí (v případě sucha možno do dvou).

 

V naší nabídce jsou čtyři odrůdy hybridního ječmene Hyvido. Zástupcem čistě klasového typu je SY Baracooda, SY Galileoo je mezityp mezi klasovým a kompenzačním typem, a naopak SY Toreroo a SY Dakoota spadají mezi kompenzační typy. Pěstitelský přístup k těmto typům hybridů se liší.

Před prvním regeneračním hnojením je důležité zhodnocení aktuálního stavu porostu. Důležitý je počet odnoží, podle nichž se stanovuje dávka dusíku. Platí pravidlo, že čím víc je Hyvido odnožené, tím je první regenerační dávka dusíku nižší. U silně odnožených rostlin (>10 odnoží) aplikujeme 40 kg N/ha, naopak u méně odnožených volíme vyšší dávku s cílem podpory odnoží v jarním období. Doporučuje se aplikace průmyslových hnojiv LAV, LAD, nejlépe DASA, jež zároveň obsahuje síru. Druhá dávka dusíku spadá do období začátku prodlužování stébla, tj. do období, kdy jsou hlavní a vedlejší odnože vzpřímené, začínají se prodlužovat a růstový vrchol je vzdálený cca 1 cm od odnožovacího kolénka.

Při pěstování kompenzačního typu Hyvida, tedy hybridu, který tvoří výnos převážně přes počet odnoží, je důležité, aby druhá – produkční dávka dusíku byla k dispozici ve vývojové fázi BBCH 28-30. V případě klasového typu může být období aplikace dusíku posunuté do růstové fáze BBCH31. Zde je dávka závislá na dávce N aplikovaného v regeneračním hnojení a pohybuje se od 40–60 kg N/ha. V případě suchého období, je vhodné upřednostnit dusík aplikovaný foliárně (DAM 390) – pozor však na možné popálení rostlin, proto aplikaci kapalných hnojiv směrovat do večerních hodin, případně aplikovat při nižší intenzitě slunečního záření. Při objevení praporcového listu, čemuž odpovídá růstová fáze BBCH 37, by mělo mít Hyvido k dispozici už i třetí dávku dusíku na úrovni 60 kg/ha tak, aby celková dávka dusíku byla na úrovni 180 kg/ha. Množství celkového aplikovaného dusíku se však řídí plánovaným výnosem, předplodinou, zásobou Nan v půdě a dalšími parametry.